Czym jest i jaki będzie SU 2016/ 2017?

Czym jest i jaki będzie SU 2016/ 2017?

Witam,

nazy­wam się Mał­go­rza­ta Poń­czo­cha, jestem uczen­ni­cą kla­sy dru­giej, a od kil­ku dni mam zaszczyt peł­nić funk­cję prze­wod­ni­czą­cej Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ( ta infor­ma­cja jest dla tych, któ­rzy widzą i sły­szą o mnie po raz pierwszy).

W imie­niu całe­go zarzą­du chcia­ła­bym podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w naszym „Szkol­nym Świę­cie Demo­kra­cji” i wzię­li udział w wybo­rach do Samo­rzą­du Uczniowskiego.

Czym jest i jaki będzie SU 2016/ 2017?

Dro­gie Kole­żan­ki, Dro­dzy Koledzy!

Wszy­scy jeste­ście człon­ka­mi Samo­rzą­du Uczniow­skie­go i może­cie wpły­wać na szkol­ne życie- nie­za­leż­nie od tego, czy zosta­li­ście wybra­ni do zarzą­du, na gospo­da­rza kla­sy, czy po pro­stu macie cie­ka­we pomy­sły, chce­cie uroz­ma­icić dzień powsze­dni w szko­le lub roz­wi­jać zainteresowania.

Macie pra­wo wpły­wać na to, co się dzie­je w szko­le. Może­cie z tego pra­wa korzy­stać na róż­ne spo­so­by- orga­ni­zu­jąc szkol­ną dru­ży­nę pił­ki noż­nej, uczest­ni­cząc w spo­tka­niach miło­śni­ków gier kom­pu­te­ro­wych, pisząc arty­ku­ły na naszą stro­nę inter­ne­to­wą lub orga­ni­zu­jąc wysta­wę foto­gra­fii. Moż­li­wo­ści jest tyle, że każ­dy może zna­leźć coś dla sie­bie. W Samo­rzą­dzie Uczniow­skim głów­ny­mi boha­te­ra­mi jeste­ście Wy.

Pol­ski peda­gog i publi­cy­sta Julian Radzie­wicz napisał:

„ W samo­rzą­dzie nie ma kie­row­ni­ków i pod­wład­nych. Samo­rząd, któ­ry nie przy­no­si korzy­ści wszyst­kim- nie jest samorządem ”.

Zapra­szam wszyst­kich do współ­pra­cy, ponie­waż w Samo­rzą­dzie Uczniow­ski ZST każ­dy z Was ma pra­wo do reali­za­cji swo­ich pomysłów.

Jeste­śmy do Waszej dys­po­zy­cji w poko­ju SU codzien­nie na dłu­giej prze­rwie oraz w godzi­nach 14:10- 15:00:

ponie­dzia­łek- Alek­san­dra Kołodziej

wto­rek- Kamil Skrzypa

śro­da- Mał­go­rza­ta Pończocha

czwar­tek- Jakub Kolano

pią­tek- Iza­be­la Czarnecka

Pyta­nia i pomy­sły może­cie rów­nież kie­ro­wać na adres: su@zst.chelm.pl

Do zoba­cze­nia!

Mał­go­sia Pończocha

Prze­wod­ni­czą­ca SU