Samorząd Uczniowski

Cze
23

Infor­ma­cja na temat zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go 2020/2021

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2020/2021 dla uczniów klas I – III Tech­ni­kum nr 2 oraz Szko­ły Bran­żo­wej I stop­nia odbę­dzie się dnia 25 czerw­ca 2021r. w auli szkol­nej z zacho­wa­niem reżi­mu sani­tar­ne­go według nastę­pu­ją­ce­go har­mo­no­gra­mu: godzi­na 8.00 – kla­sy III Tech­ni­kum nr 2 oraz kla­sa 2 Mmp­go­dzi­na 9.00 – kla­sy II Tech­ni­kum nr 2 (oprócz […]
By Grzegorz Prus | Samorząd Uczniowski . Wiadomości
DETAIL
Maj
07
Kwi
30
Mar
23
Lut
17
Lut
16
Sty
26
Gru
22

Weso­łych Świąt!

22 grud­nia 2020r.

By Grzegorz Prus | Samorząd Uczniowski . Wydarzenia
DETAIL

LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021

Kon­takt

Zespół Szkół Technicznych

im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm
+48 82 560 – 39-31
kontakt@zst.chelm.pl
zstchelm@onet.pl
TOP
Skip to content