Samorząd Uczniowski

mar
13
lis
17

Nauko­wo Nakręceni!

Ucznio­wie ZST zosta­li zwy­cięz­ca­mi kon­kur­su „Nauko­wo Nakrę­ce­ni”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem była Pań­stwo­wa Aka­de­mia Nauk Sto­so­wa­nych w Chełmie. 

By Grzegorz Jegorow | Samorząd Uczniowski . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
lis
05

DRZEWKO ZA SUROWCE WTÓRNE

Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie 4 listo­pa­da 2023r. wziął udział w akcji „Drzew­ko za surow­ce wtórne”. 

By Grzegorz Jegorow | Samorząd Uczniowski . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
lis
02

Wyciecz­ka Wro­cław – Pra­ga – Skal­ne Miasto

W dniach 16 ‑18 paź­dzier­ni­ka 2023r. uczen­ni­ce i ucznio­wie z klas: 5MMt, 5I, 5KP, 4EMt, 3KE, 3MS, 2 I i 2 Gb mie­li moż­li­wość prze­ży­cia wie­lu wspa­nia­łych wra­żeń. Wyru­szy­li­śmy na wyciecz­kę po magicz­nych miejscach.

By Grzegorz Jegorow | Samorząd Uczniowski . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
lis
02

KWESTA NA RZECZ RENOWACJI ZABYTKOWEGO NAGROBKA ANONIMOWEGO POWSTAŃCA

1 listo­pa­da, w Dzień Wszyst­kich Świę­tych, ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie kwe­sto­wa­li na rzecz reno­wa­cji zabyt­ko­we­go nagrob­ka ano­ni­mo­we­go powstań­ca, któ­ry zlo­ka­li­zo­wa­ny jest na cmen­ta­rzu para­fial­nym w Cheł­mie, przy ul. Lwowskiej.

By Grzegorz Jegorow | Samorząd Uczniowski . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
paź
30

Obcho­dy Dnia Wszyst­kich Świętych

„Ciszą cmen­tar­ną uko­ły­sa­ni, z dala od życia i zno­ju, dobiw­szy wresz­cie cichej przy­sta­ni, odpo­czy­wa­ją w pokoju.”

By Grzegorz Jegorow | Samorząd Uczniowski . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
paź
23

Wyciecz­ka Kra­ków – Zako­pa­ne – Energylandia

“Podró­żo­wać to żyć.” Hans Chri­stian Ander­sen. W dniach 4 – 6 paź­dzier­ni­ka 2023 roku ucznio­wie klas: 4IP, 4G oraz 3PG wraz z opie­ku­na­mi uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce, któ­rej celem było pozna­wa­nie kra­ju, jego śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, tra­dy­cji, zabyt­ków kul­tu­ry i histo­rii, upo­wszech­nia­nie form aktyw­ne­go wypo­czyn­ku oraz inte­gra­cja mło­dzie­ży. Pierw­szy dzień wyciecz­ki ucznio­wie spę­dzi­li w zabyt­ko­wym Kra­ko­wie. Przemierzając […]
By Grzegorz Jegorow | Samorząd Uczniowski . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
paź
13

Dzień Edu­ka­cji Narodowej

Z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej życzy­my Dyrek­cji, Nauczy­cie­lom oraz wszyst­kim Pra­cow­ni­kom szko­ły speł­nie­nia marzeń, rado­ści, satys­fak­cji z pra­cy, i poczu­cia, że czas, któ­ry spę­dza­cie Pań­stwo z nami, jest dobrze wyko­rzy­sta­ny. Ciesz­cie się tym, co robi­cie i odkry­waj­cie przed sobą wciąż nowe dro­gi. Inspi­ruj­cie, bądź­cie prze­wod­ni­ka­mi, mistrza­mi! Oby nasze spo­tka­nia w szkol­nych murach upły­wa­ły w miłej atmos­fe­rze i poma­ga­ły zarów­no nam, jak i Wam sta­wać się lepszymi […]

DETAIL
Skip to content