Ogłoszenia

paź
13

Dzień Edu­ka­cji Narodowej

Z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej życzy­my Dyrek­cji, Nauczy­cie­lom oraz wszyst­kim Pra­cow­ni­kom szko­ły speł­nie­nia marzeń, rado­ści, satys­fak­cji z pra­cy, i poczu­cia, że czas, któ­ry spę­dza­cie Pań­stwo z nami, jest dobrze wyko­rzy­sta­ny. Ciesz­cie się tym, co robi­cie i odkry­waj­cie przed sobą wciąż nowe dro­gi. Inspi­ruj­cie, bądź­cie prze­wod­ni­ka­mi, mistrza­mi! Oby nasze spo­tka­nia w szkol­nych murach upły­wa­ły w miłej atmos­fe­rze i poma­ga­ły zarów­no nam, jak i Wam sta­wać się lepszymi […]

DETAIL
wrz
29

Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

29 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Jegoroew | Ogłoszenia . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
05

Ter­mi­ny zebrań z Rodzicami

5 wrze­śnia 2023r.

By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
wrz
05
sie
31
sie
31
sie
31
kwi
06

Świa­to­wy Dzień Zdro­wia 2022

kwie­cień 2022r. “Życie to nie­ustan­na szko­ła lek­cji udzie­la­nych i przyj­mo­wa­nych…” Cz. Banach Reali­za­cja Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go zakła­da wszech­stron­ny roz­wój uczniów w róż­nych obsza­rach funk­cjo­no­wa­nia. Ucznio­wie ZST od lat uzna­ją zdro­wie jako war­tość, któ­ra pozwa­la pro­wa­dzić satys­fak­cjo­nu­ją­ce życie oraz reali­zo­wać swo­je aspi­ra­cje. Poni­żej prze­sta­wia­my naszych uczniów, któ­rzy roż­nych dzie­dzi­nach aktyw­no­ści szkol­nej i pozasz­kol­nej, pro­pa­gu­ją ideę zdro­we­go sty­lu życia. […]
By Grzegorz Prus | Ogłoszenia . Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
Skip to content