Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża

Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża

Wszy­scy poma­ga­nie mamy we krwi. Mowa o Krwio­daw­cach, oso­bach, któ­re dzie­lą się naj­cen­niej­szym darem, jakim jest krew. Od 1972 r. w Pol­sce obcho­dzo­ne są Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża.

24 listo­pa­da 2023 r. w Chełmskiej Biblio­te­ce Publicz­nej mia­ła miej­sce uro­czy­stość wrę­cze­nia odznak Zasłużony Hono­ro­wy Daw­ca Krwi , ufun­do­wa­nych przez Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż oraz spon­so­rów nagród rze­czo­wych dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych, któ­rych mło­dzież w ramach 20. Edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Szkół oraz Uczel­ni Wyż­szych w Hono­ro­wym Krwio­daw­stwie „Mło­da Krew Ratu­je Życie”, odda­ła naj­więk­szą ilość krwi.

W sobo­tę (25 listo­pa­da) w Lubel­skim Urzę­dzie Woje­wódz­kim odby­ły się obcho­dy Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża. Pod­czas wyda­rze­nia wrę­czo­no zło­te, srebr­ne i brą­zo­we krzy­że zasłu­gi dla Zasłu­żo­nych Hono­ro­wych Daw­ców Krwi.

Lubel­ski Odział Okręgowy wyróżnił nagro­da­mi Zespół Szkół Tech­nicz­nych za zajęcie pierw­sze­go miej­sca w kategorii: 

  • naj­więk­sza ilość odda­nej krwi,
  • naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści szkoły,

oraz za zaję­cie dru­gie­go miej­sca w kategorii: 

  • naj­lep­sza pro­mo­cja hono­ro­we­go krwio­daw­stwa w eta­pie okrę­go­wym 20. Edy­cji Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”.

Krew to naj­cen­niej­sza sub­stan­cja – nie da się jej zastą­pić niczym innym. Jest nie­zbęd­na do życia czło­wie­ka i pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia organizmu.

Dar ser­ca mło­dzie­ży przy­czy­nia się do zabez­pie­cze­nia potrzeb pol­skiej służ­by zdro­wia w zakre­sie krwi, a pra­ca pro­pa­ga­to­rów i orga­ni­za­to­rów hono­ro­we­go krwio­daw­stwa spra­wia, że idea bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi sta­ła się popu­lar­na wśród mło­de­go poko­le­nia Polaków.

W imie­niu nagro­dzo­nych Hono­ro­wych Daw­ców Krwi nagrodę ode­brał dyrek­tor Zespołu Szkół Tech­nicz­nych pan Grze­gorz Czyżyk, koor­dy­na­tor tur­nie­ju pan Mariusz Śliwa oraz ucznio­wie kla­sy 5 MMt Grze­gorz Beb­ko, Olgierd Kala­mon i Łukasz Kuła­ga.