Kon­fe­ren­cja miejska

Kon­fe­ren­cja miejska

W ramach reali­za­cji pro­jek­tu „Wspie­ra­nie ini­cja­tyw edu­ka­cyj­nych w szkol­nym śro­do­wi­sku wie­lo­kul­tu­ro­wym” w sali kon­fe­ren­cyj­nej Chełm­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej 23. listo­pa­da 2023 r. odby­ła się trzy­go­dzin­na kon­fe­ren­cja miej­ska, któ­rej orga­ni­za­to­rem było Mia­sto Chełm oraz głów­ny koor­dy­na­tor pro­jek­tu – Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 7 w Chełmie.

Udział w kon­fe­ren­cji wzię­ło 107 nauczy­cie­li, wycho­waw­ców i innych pra­cow­ni­ków peda­go­gicz­nych (w tym: peda­go­gów i psy­cho­lo­gów) szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych, dla któ­rych orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Mia­sto Chełm oraz przed­sta­wi­cie­le Kura­to­rium Oświa­ty, Rady Mia­sta i Urzę­du Mia­sta, służb mun­du­ro­wych (m.in. poli­cji, służ­by wię­zien­nej, stra­ży miej­skiej), tro­je pre­le­gen­tów, asy­stent­ka rom­ska ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 7, ukra­iń­ska magi­strant­ka PANS odby­wa­ją­ca prak­ty­ki w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 7 oraz ośmio­ro uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 7.

Kon­fe­ren­cję roz­po­czę­ła dyrek­tor depar­ta­men­tu oświa­ty pani Agniesz­ka Walew­ska-Mak­sy­miuk, przed­sta­wia­jąc zgro­ma­dzo­nym gościom cel reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu i oma­wia­jąc dzia­ła­nia chełm­skich pla­có­wek na rzecz wielokulturowości.

Następ­nie głos zabra­ła dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 7 pani Boże­na Gosz­czyń­ska, zapra­sza­jąc do obej­rze­nia krót­kie­go fil­mu z udzia­łem uczniów tej pla­ców­ki. Dzie­ci zosta­ły popro­szo­ne o wyja­śnie­nie, czym, ich zda­niem, jest wie­lo­kul­tu­ro­wość. Odpo­wie­dzi były spon­ta­nicz­ne, nie­re­ży­se­ro­wa­ne i bar­dzo traf­ne – jed­no­znacz­nie wska­zy­wa­ły, że wszy­scy, choć są pomię­dzy nami róż­ni­ce, jeste­śmy jed­nak tacy sami.

Potem głos zabra­ła pani Anna Jędrze­jew­ska, nauczy­ciel Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 7 oraz dorad­ca meto­dycz­ny LSCDN oddział w Cheł­mie. Przy pomo­cy pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej dokład­nie omó­wi­ła wszyst­kie dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne w ramach reali­za­cji pro­jek­tu „Wspie­ra­nie ini­cja­tyw edu­ka­cyj­nych w szkol­nym śro­do­wi­sku wie­lo­kul­tu­ro­wym”. Były to:

  • 4 szko­le­nia dla nauczy­cie­li pla­có­wek, dla któ­rych orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Mia­sto Chełm,
  • 24 zaję­cia poka­zo­we, zre­ali­zo­wa­ne w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 7 (9 zajęć), Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 8 (9 zajęć) oraz Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych (6 zajęć), z udzia­łem 72 obserwatorów,
  • 48 godzin warsz­ta­tów dla obser­wa­to­rów po zaję­ciach poka­zo­wych (pro­wa­dzo­ne przez dorad­cę meto­dycz­ne­go oraz peda­go­ga i psy­cho­lo­ga ZWiPPP nr 2 w Chełmie),
  • zre­da­go­wa­nie i wyda­nie 100 sztuk porad­ni­ka zło­żo­ne­go z 24 kon­spek­tów zajęć pokazowych,
  • kon­fe­ren­cja miejska.

Kolej­nym eta­pem kon­fe­ren­cji było wystą­pie­nie pre­le­gen­tów. Jako pierw­szy głos zabrał pan Mar­cin Dąbrow­ski spe­cja­li­sta ds. ochro­ny uchodź­ców UNHCR, któ­ry wygło­sił pre­lek­cję na temat Edu­ka­cja wśród dzie­ci uchodź­czych w woje­wódz­twie lubel­skim.

Dru­gim pre­le­gen­tem był pan Piotr Zdroj­ko kon­sul­tant ds. orga­ni­zo­wa­nia i dosko­na­le­nia zawo­do­we­go dyrek­to­rów szkół i pla­có­wek w zakre­sie zarzą­dza­nia oświa­tą, któ­ry wypo­wie­dział się w tema­cie Pra­wa ucznia cudzo­ziem­skie­go w kon­tek­ście obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów i codzien­nej prak­ty­ce.

Ostat­nią pre­lek­cję Sku­tecz­na współ­pra­ca mię­dzy szko­łą a domem rodzin­nym w zakre­sie pod­trzy­my­wa­nia i roz­wi­ja­nia toż­sa­mo­ści kul­tu­ro­wej uczniów wygło­si­ła pani Beata Adam­czyk dyrek­tor porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej w Pła­wa­ni­cach. Pre­le­gent­ka zapro­si­ła na sce­nę ośmio­ro uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 7, któ­rzy otrzy­ma­li do wyko­na­nia pew­ne zada­nie. Wśród nich było dwo­je dzie­ci rom­skich, dwo­je ukra­iń­skich i czwo­ro pol­skich. Podzie­lo­no ich na dwie gru­py (w każ­dej gru­pie zna­la­zło się jed­no dziec­ko rom­skie, jed­no ukra­iń­skie i dwo­je pol­skich). Ich zada­niem było bez komu­ni­ka­cji wer­bal­nej zbu­do­wać jak naj­wyż­szą wie­żę, któ­ra ustoi co naj­mniej przez 30 sekund (mate­ria­ły potrzeb­ne do pra­cy dostar­czy­ła im prelegentka).

Ucznio­wie pra­co­wa­li pod­czas trwa­nia całej pre­lek­cji p. Adam­czyk. Zebra­ni goście mie­li moż­li­wość obser­wo­wać współ­pra­cę dzie­ci w gru­pie wie­lo­kul­tu­ro­wej. Po zakoń­czo­nej pra­cy ucznio­wie zosta­li popro­sze­ni o komen­tarz do wyzwa­nia, któ­re przed nim posta­wio­no. Zgod­nie uzna­li, że zada­nie nie nale­ża­ło do naj­ła­twiej­szych, w trak­cie pra­cy bywa­ły róż­ne pomy­sły, ale nawet bez uży­cia słów gru­pom uda­ło się dojść do poro­zu­mie­nia i osią­gnąć cel.

Ucznio­wie z róż­nych śro­do­wisk wie­lo­kul­tu­ro­wych i ich pra­ca, któ­rą na bie­żą­co widzie­li wszy­scy uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji są naj­lep­szym przy­kła­dem na to, że róż­ne języ­ki, tradycje
i oby­cza­je nie sta­no­wią barie­ry komunikacyjnej.