#Szko­ła­Do­Hym­nu. Dzień Nie­pod­le­gło­ści w ZST

#Szko­ła­Do­Hym­nu. Dzień Nie­pod­le­gło­ści w ZST

13 listo­pa­da 2022r.

10 listo­pa­da 2022 roku spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych świę­to­wa­ła 104 rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Punk­tu­al­nie o godzi­nie 11.11 wspól­nie odśpie­wa­li­śmy hymn pań­stwo­wy włą­cza­jąc się tym samym w ogól­no­pol­ską akcję #Szko­ła­Do­Hym­nu.

Dyrek­tor p. Grze­gorz Czy­żyk w swo­im wystą­pie­niu przy­po­mniał zebra­nym, że korzy­sta­nie z daru wol­no­ści wią­że się przede wszyst­kim z obo­wiąz­kiem i odpo­wie­dzial­no­ścią. Życząc wszyst­kim, by dzień 11 listo­pa­da był dniem jed­no­ści, zaape­lo­wał jed­no­cze­śnie o to, byśmy nie zapo­mi­na­li o wdzięcz­no­ści wobec poko­leń, dzię­ki któ­rym żyje­my w wol­nej Pol­sce.

Uro­czy­stość, któ­rą popro­wa­dzi­li Kin­ga Dorosz i Rado­sław Świ­der­ski dostar­czy­ła nie tyl­ko wie­dzy histo­rycz­nej, ale i wzru­szeń. Sło­wa pie­śni i recy­ta­cje patrio­tycz­nych wier­szy, przy­bli­ży­ły infor­ma­cje o dąże­niach Pola­ków po utra­cie wol­nej Ojczy­zny, któ­ra trwa­ła aż 123 lata oraz radość z odzy­ska­nia upra­gnio­nej nie­pod­le­gło­ści.

Pięk­ną a zara­zem wzru­sza­ją­cą aka­de­mię pod kie­run­kiem nauczy­cie­li: wice­dy­rek­tor p. Beaty Świ­der­skiej, p. Anny Bar­to­szew­skiej, p. Kata­rzy­ny Krzy­żak – Knap i p. Ire­ne­usza Woj­tasz­ka przy­go­to­wa­li nastę­pu­ją­cy ucznio­wie:
Bar­tło­miej Misz­czuk z kla­sy 1 I
Niko­la Przy­byl­ska i Oskar Pió­ro z kla­sy 1 GB
Anna Shku­mat, Vasy­li­sa Hyba Kami­la Baran z kla­sy 1 GA
Mate­usz Kasprzyk i Mak­sy­mi­lian Szwa­li­kow­ski z kla­sy 1 Mt
Tobiasz Głaz, Kac­per Leśnic­ki i Mar­cel Pio­trow­ski z kla­sy 1 SK
Tomasz Dycz­ko i Michał Kulik z kla­sy 1 P
Miko­łaj Werem­ko­wicz i Kac­per Chle­biuk z kla­sy 1 BE

Dzię­ku­je­my

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„190”]