Krwio­daw­cy na zawo­dach strzeleckich

Krwio­daw­cy na zawo­dach strzeleckich

czer­wiec 2017

Z oka­zji „ŚWIATOWEGO DNIA HONOROWEGO DAWCY KRWI” obcho­dzo­ne­go 14 czerw­ca Zarząd Oddzia­łu Rejo­no­we­go Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża w Cheł­mie i Zarząd Rejo­no­wy Ligii Obro­ny Kra­ju zor­ga­ni­zo­wa­li zawo­dy strze­lec­kie dnia 13.06.2017 roku na Strzel­ni­cy Pol­skie­go Związ­ku Łowiec­kie­go w Kumo­wej Doli­nie. W otwar­tych zawo­dach w rzu­cie gra­na­tem ćwi­czeb­nym F‑1 uczeń kla­sy III I Emil Abra­mek zajął I miej­sce, uczeń kla­sy III MS Rafał Gra­bar­czuk zajął II miej­sce, uczeń kla­sy III I Kamil Patra zajął III miej­sce. W otwar­tych zawo­dach strze­lec­kich z kara­bin­ka spor­to­we­go KBKS uczeń kla­sy III MT Domi­nik Kra­tiuk zajął II miej­sce, uczeń kla­sy III I Mar­cin Sob­czuk zajął III miej­sce. W otwar­tych zawo­dach strze­lec­kich z pisto­le­tu spor­to­we­go TOZ-35 uczeń kla­sy III E Damian Troć zajął III miej­sce. Ucznio­wie, któ­rzy zaję­li I miej­sca otrzy­ma­li pucha­ry ufun­do­wa­ne przez Komen­dan­ta Woj­sko­wej Komen­dy Uzu­peł­nień w Cheł­mie Pana ppłk Maria­na Sta­nia­ka. Pamiąt­ko­we meda­le i dyplo­my ufun­do­wał Zarząd Rejo­no­wy LOK w Cheł­mie, a nagro­dy książ­ko­we za zaję­cie II i III miej­sca we wszyst­kich kate­go­riach za spon­so­ro­wał OR PCK w Chełmie.

Spraw­dze­nie się na strzel­ni­cy pod pro­fe­sjo­nal­ną opie­ką oraz nad­zo­rem jest szcze­gól­nie doce­nia­na przez mło­dych ludzi dla któ­rych kon­takt z ostrą bro­nią już nie jest zabaw­ką lecz pasją i speł­nie­niem marzeń z dzie­ciń­stwa. Inte­gra­cyj­na impre­za ple­ne­ro­wa przy kieł­ba­sce pie­czo­nej w ogni­sku, rów­nież była wyra­zem podzię­ko­wa­nia wszyst­kim krwio­daw­com, któ­rzy odda­ją krew bez żad­nych korzy­ści prze­świad­cze­ni o szczyt­no­ści celu „Daru Życia”.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„36”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *