Lubel­ska Kuź­nia Talen­tów 2021

Lubel­ska Kuź­nia Talen­tów 2021

sty­czeń 2021r.


Zawsze idź przez życie tak jak­byś miał coś nowe­go do naucze­nia się, a tak się sta­nie
Ver­non Howard

Współ­cze­sny świat roz­wi­ja się dyna­micz­nie w wie­lu kie­run­kach w opar­ciu o nowe odkry­cia i nowe tech­no­lo­gie. Kształ­ce­nie zawo­do­we uczniów w naszej szko­le pozwa­la mło­dym oso­bom zdo­by­wać wie­dzę, umie­jęt­no­ści ale tak­że „budo­wać swo­je życie edu­ka­cyj­no-zawo­do­we”, w świe­cie inno­wa­cji, nauki zgod­nie ze swo­imi potrze­ba­mi, zain­te­re­so­wa­nia­mi i talen­ta­mi. Pra­gnie­my pro­mo­wać mło­de talen­ty, a stwa­rza­jąc im moż­li­wo­ści i wspie­ra­jąc w roz­wo­ju, jeste­śmy współ­twór­ca­mi i świad­ka­mi suk­ce­sów naszych uczniów w roż­nych obsza­rach ich dzia­łal­no­ści. Dzię­ki pro­gra­mom sty­pen­dial­nym, gwa­ran­tu­ją­cym wspar­cie finan­so­we wszy­scy zdol­ni ucznio­wie mają szan­sę roz­wi­jać swo­ja wie­dzę i umie­jęt­no­ści zawo­do­we. Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skie­go w ramach reali­za­cji pro­jek­tu „Lubel­ska kuź­nia talen­tów 2019 – 2021” 12 Osi Prio­ry­te­to­wej Edu­ka­cja, kwa­li­fi­ka­cje i kom­pe­ten­cje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształ­ce­nie zawo­do­we, Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Lubel­skie­go na lata 2014 – 2020, współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Euro­pej­ską w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go wspie­ra uczniów szkół pro­wa­dzą­cych kształ­ce­nie zawo­do­we. Celem pro­jek­tu jest „wzmoc­nie­nie szans edu­ka­cyj­nych i pozio­mu samo­re­ali­za­cji szcze­gól­nie uzdol­nio­nych uczniów…”.

W roku szkol­nym 2020/2021 21 uczniów Tech­ni­kum Nr 2, wymie­nio­nych poni­żej otrzy­ma­ło sty­pen­dium w ramach pro­gra­mu „Lubel­ska kuź­nia talen­tów 2019 – 2021”.
Dro­dzy Ucznio­wie jeste­śmy dum­ni z Waszych doko­nań. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów edu­ka­cyj­no – zawo­do­wych.

kla­sa 4i
1. Mate­usz Iwa­nisz­czuk
2. Rafał Sere­dow­ski
 
kla­sa 4im
3. Patryk Wyga­dań­czuk
4. Bar­tosz Kaniew­ski
 
kla­sa 3mmt
5. Piotr Woj­cie­chow­ski
 
kla­sa 3gi
6.Zuzanna Izert
7.Julia Przy­byl­ska
8.Kacper Klim­kow­ski
 
kla­sa 2ip
9.Radosław Świ­der­ski
 
kla­sa 2Gi:
10.Karina Duliasz
11.Katarzyna Dzik
12.Julia Sien­nic­ka
13.Oliwia Nadol­ska
 
kla­sa 2Kp
14. Wero­ni­ka Olesz­czuk
15. Miko­łaj Szo­ka­luk
 
kla­sa 2pmt
16. Kac­per Korze­niew­ski
17. Kac­per Krzow­ski
18. Adam Kuryś
19.Hubert Macu­le­wicz
20. Alek­san­dra Pol­lum
 
kla­sa 1g
21. Kin­ga Dorosz

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„139”]