Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny „Pan­gea”

Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny „Pan­gea”

Udział mło­dzie­ży w kon­kur­sach to spo­sób na posze­rza­nie hory­zon­tów i roz­wi­ja­nie pasji, moty­wo­wa­nie do samo­do­sko­na­le­nia, a tak­że kształ­to­wa­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści. 29 kwiet­nia 2016r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

Paweł Kruk

i Mate­usz Wygodny

uczest­ni­czy­li w fina­le Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go „Pan­gea” i odnie­śli suk­ces. Paweł Kruk uczeń kla­sy pierw­szej tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne­go zna­lazł sie w pierw­szej dwu­dzie­st­ce naj­zdol­niej­szych uczniów w kra­ju i został zapro­szo­ny na cere­mo­nię roz­da­nia nagród 20 maja 2016 roku na Uni­wer­sy­te­cie Vistu­la w War­sza­wie, a Mate­usz Wygod­ny był trzy­dzie­sty spo­śród 150 uczest­ni­ków klas trze­cich. Opie­ku­nem obu talen­tów mate­ma­tycz­nych jest p. Edy­ta Sawosz. Uczniom gra­tu­lu­je­my tego­rocz­nych wyni­ków i życzy­my dal­szych sukcesów.