MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DOCENIŁ KRWIODAWCÓW

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DOCENIŁ KRWIODAWCÓW

maj 2021r.

30 kwiet­nia 2021 r. w Chełm­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej Prze­my­sław Czar­nek oraz Poseł na Sejm RP Anna Dąbrow­ska-Bana­szek ogło­si­li wystą­pie­nie z rzą­do­wą ini­cja­ty­wą usta­wo­daw­czą, doty­czą­cą pro­jek­tu usta­wy o sty­pen­diach dla uczniów szkół śred­nich, któ­rzy hono­ro­wo odda­ją krew. Usta­wa będzie rów­nież obej­mo­wać stu­den­tów.
Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w corocz­nych edy­cjach Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Zarząd Głów­ny Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża.
Lubel­ski Odział Okrę­go­wy wyróż­nił szko­łę za zaję­cie pierw­sze­go miej­sca w kate­go­rii „Pro­mo­cja hono­ro­we­go krwio­daw­stwa” oraz trze­cie­go miej­sca w kate­go­rii „Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi” na eta­pie okrę­go­wym XVII edy­cji Tur­nie­ju „Mło­da Krew Ratu­je Życie”.
Na kon­fe­ren­cji Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie repre­zen­to­wa­li krwio­daw­cy z klas czwar­tych: Patryk Wyga­dań­czukBar­tosz Kaniew­ski z kla­sy 4IM oraz Mate­usz Łagow­ski i Rafał Sere­dow­ski z kla­sy 4I. Uczest­ni­czą­cy w spo­tka­niu krwio­daw­cy otrzy­ma­li upo­min­ki od Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej.
Dar ser­ca mło­dzie­ży przy­czy­nia się do zabez­pie­cze­nia potrzeb pol­skiej służ­by zdro­wia w zakre­sie krwi, a pra­ca pro­pa­ga­to­rów i orga­ni­za­to­rów hono­ro­we­go krwio­daw­stwa spra­wia, że idea bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi sta­ła się popu­lar­na wśród mło­de­go poko­le­nia Polaków.

Mariusz Śli­wa
Koor­dy­na­tor krwiodawstwa

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„146”]