„Mło­da Krew” ratu­je życie ofia­rom wypad­ków drogowych

„Mło­da Krew” ratu­je życie ofia­rom wypad­ków drogowych

kwie­cień 2018

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych od wie­lu lat odda­ją krew, posze­rza­jąc gro­no hono­ro­wych daw­ców. W kolej­nych edy­cjach Tur­nie­ju „Mło­da krew Ratu­je Życie” w kate­go­rii szkół ponad­gim­na­zjal­nych, poli­ce­al­nych i uczel­ni wyż­szych zaj­mu­ją czo­ło­we miej­sca w Polsce.

Hono­ru­jąc dzia­łal­ność mło­dzie­ży w akcjach cha­ry­ta­tyw­nych, min. hono­ro­we­go odda­wa­nia krwi 26 kwiet­nia 2018 r. zor­ga­ni­zo­wa­no w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie spo­tka­nie z funk­cjo­na­riu­szem Miro­sła­wem Mro­zow­skim z Wydzia­łu Ruchu Dro­go­we­go Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Cheł­mie. Jego celem było zwró­ce­nie uwa­gi uczniów na bez­piecz­ną jaz­dę samo­cho­dem po dro­gach publicz­nych, sto­so­wa­nie się do obo­wią­zu­ją­cych zasad kodek­su dro­go­we­go, wypad­ki spo­wo­do­wa­ne dzia­ła­niem środ­ków psy­cho­ak­tyw­nych. Pre­le­gent przy­bli­żył słu­cha­czom zmia­ny prze­pi­sów doty­czą­cych okre­su prób­ne­go dla począt­ku­ją­cych kie­row­ców. Funk­cjo­na­riusz zwró­cił uwa­gę na zacho­wa­nia uczest­ni­ków ruchu dro­go­we­go naru­sza­ją­ce pra­wo i wyni­ka­ją­ce z tego kon­se­kwen­cje prawne.

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li ucznio­wie klas: 1 IM, 1 G, 1 SM, 2 IB, 2 KI, 2 GEMt, 3 IA, 3 S, 4 MS.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„65”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *