Samo­rząd Uczniow­ski zachę­ca do świę­to­wa­nia 230 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja!

Samo­rząd Uczniow­ski zachę­ca do świę­to­wa­nia 230 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja!

7 maja 2021r.

Uchwa­lo­na przez Sejm Wiel­ki „Usta­wa Rzą­do­wa” zwa­na Kon­sty­tu­cją 3 Maja to pomnik pol­skiej nowo­żyt­nej myśli poli­tycz­nej. Pierw­sza w Euro­pie i dru­ga na świe­cie, po kon­sty­tu­cji Sta­nów Zjed­no­czo­nych, usta­wa uwzględ­nia­ją­ca oświe­ce­nio­we zasa­dy umo­wy spo­łecz­nej, trój­po­dzia­łu wła­dzy i praw czło­wie­ka, roz­sze­rza­ją­ca poję­cie Naro­du na wszyst­kich oby­wa­te­li, regu­lu­ją­ca pra­wa i obo­wiąz­ki miesz­kań­ców Rze­czy­po­spo­li­tej oraz zasa­dy wła­dzy pań­stwo­wej. Prze­kształ­ca­ła pań­stwo w monar­chię kon­sty­tu­cyj­ną a wyra­zi­cie­lem suwe­ren­nej woli naro­du miał być dwu­izbo­wy Sejm. Dzie­ło, na owe cza­sy wybit­ne, na sku­tek dzia­łań czę­ści magna­te­rii, kon­fe­de­ra­cji tar­go­wic­kiej oraz prze­gra­nej woj­ny z Rosją, któ­rej efek­tem był kolej­ny roz­biór Rze­czy­po­spo­li­tej było krót­ko­trwa­łym aktem praw­nym. Jed­nak­że, ze wzglę­du na nowa­tor­skie zapi­sy usta­wy, jest jed­nym z naj­waż­niej­szych doko­nań poli­tycz­nych pol­skie­go oświe­ce­nia.
Na znak histo­rycz­nej pamię­ci wyra­zem patrio­tycz­nej posta­wy uczniów Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie było przy­go­to­wa­nie bia­ło – czer­wo­nych kotylionów.

Auto­rzy kotylionów:

  • Zuzan­na Nastaj – kla­sa 1emt
  • Wero­ni­ka Cha­ła­biś – kla­sa 2ip
  • Mate­usz Czar­no­ta – 1emt
  • Kac­per Chra­bąszcz – kla­sa 1emt
  • Mate­usz Michal­ski – kla­sa 1emt

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„145”]