X Woje­wódz­ki Kon­kurs Gra­ma­tycz­ny Języ­ka Rosyj­skie­go ”Sprawdź siebie”

W dniu 9 kwiet­nia 2024r. uczen­ni­ce naszej szko­ły: Vasy­li­sa Hyba, Anna Skhu­mat i Wik­to­ria Borej­ko wzię­ły udział w X Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Gra­ma­tycz­nym Języ­ka Rosyj­skie­go” Sprawdź sie­bie”, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Insty­tut Neo­fi­lo­lo­gii PANS w Cheł­mie. Bar­dzo cie­szy fakt, że na podium sta­nę­ła Vasy­li­sa Hyba, z kla­sy 2 GA, któ­ra zaję­ła II miejsce.

Mistrzo­stwa Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w sza­chach bły­ska­wicz­nych 2x5 min o puchar Pani Dyrek­tor Beaty Świderskiej.

W dniu 10 kwiet­nia 2024 r. w auli szkol­nej ZST odby­ły się mistrzo­stwa w sza­chach bły­ska­wicz­nych 2x5 min o puchar Pani Dyrek­tor Beaty Świderskiej.

ZST pro­pa­gu­je ideę odda­wa­nia krwi, dzie­ląc się tym bez­cen­nym darem, któ­ry ratu­je życie.

Dnia 03.04.2024 roku w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odbył się tere­no­wy pobór krwi. Chęć udzia­łu w akcji prze­pro­wa­dzo­nej przez Regio­nal­ne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Lubli­nie zade­kla­ro­wa­ło oko­ło 60 dawców.

Kon­fe­ren­cja Check IT w Lublinie

W dniu 5 mar­ca 2024 r. kla­sy 2I, 3MTI ora 4IP uczest­ni­czy­ły w kon­fe­ren­cji Check IT w Lubli­nie. Wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne było przez Wydział Stra­te­gii i Obsłu­gi Inwe­sto­rów Urzę­du Mia­sta Lublin przy współ­pra­cy z uczel­nia­mi, koła­mi nauko­wy­mi i spe­cja­li­sta­mi bran­ży IT.

XX Regio­nal­ny Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny “Dzień Bez­piecz­ne­go Kom­pu­te­ra” w Lublinie

Ucznio­wie Karol Gałan z kla­sy 4IP, Oli­wier Czyr­ka i Rafał Kule­sza z kla­sy 2I repre­zen­to­wa­li Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie w XX Regio­nal­nym Kon­kur­sie Infor­ma­tycz­nym “Dzień Bez­piecz­ne­go Kom­pu­te­ra” w Lublinie. 

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pro­gra­mi­stycz­ny Gigathon

Ucznio­wie kla­sy 4IP Piotr Kape­lusz­ny, Michał Luba­szew­ski, Julian Dro­ho­byl­ski, Miko­łaj Drozd, Karol Gałan, Bar­tosz Kaczo­row­ski, Maciej Kien­drak, Miko­łaj Koziej, Woj­ciech Olech wzię­li udział w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Pro­gra­mi­stycz­nym Gigathon. 

XVIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny Bóbr

14 listo­pa­da 2023 roku o godzi­nie 12 odbył się XVIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Infor­ma­tycz­ny Bóbr.
MORE NEWS 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *