Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża

Wszy­scy poma­ga­nie mamy we krwi. Mowa o Krwio­daw­cach, oso­bach, któ­re dzie­lą się naj­cen­niej­szym darem, jakim jest krew. Od 1972 r. w Pol­sce obcho­dzo­ne są Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża.

Kon­fe­ren­cja miejska

W ramach reali­za­cji pro­jek­tu „Wspie­ra­nie ini­cja­tyw edu­ka­cyj­nych w szkol­nym śro­do­wi­sku wie­lo­kul­tu­ro­wym” w sali kon­fe­ren­cyj­nej Chełm­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej 23. listo­pa­da 2023 r. odby­ła się trzy­go­dzin­na kon­fe­ren­cja miej­ska, któ­rej orga­ni­za­to­rem było Mia­sto Chełm oraz głów­ny koor­dy­na­tor pro­jek­tu – Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 7 w Chełmie.

Spo­tka­nie w cyklu „Pasja i karie­ra” z Andrze­jem Hula­nic­kim oraz Ryszar­dem Karczmarskim

W dniu 7 listo­pa­da 2023 roku kla­sa 2i pod opie­ką wycho­waw­cy Moni­ki Gor­czy­cy uczest­ni­czy­ła w spo­tka­niu z cyklu „Pasja i karie­ra” z Andrze­jem Hula­nic­kim oraz Ryszar­dem Karczmarskim. 

Nasi bad­min­to­ni­ści meda­li­sta­mi mistrzostw woje­wódz­twa lubelskiego

W Lubar­to­wie 15 listo­pa­da 2023r. odby­ły się woje­wódz­kie zawo­dy w bad­min­to­nie w ramach lice­alia­dy woje­wódz­twa lubelskiego. 

„Anty­mi­na” – pro­fi­lak­ty­ka w ryt­mie hip-hop

W dniu 8 listo­pa­da 2023 r. zor­ga­ni­zo­wa­no zaję­cia o cha­rak­te­rze pro­fi­lak­tycz­nym pt. „ANTYMINA”. 

Nauko­wo Nakręceni!

Ucznio­wie ZST zosta­li zwy­cięz­ca­mi kon­kur­su „Nauko­wo Nakrę­ce­ni”, któ­re­go orga­ni­za­to­rem była Pań­stwo­wa Aka­de­mia Nauk Sto­so­wa­nych w Chełmie. 

Z TECHNIKUM NA POLITECHNIKI

W ramach pro­jek­tów „Poli­tech­nicz­na Sieć VIA CARPATIA im. Pre­zy­den­ta RP Lecha Kaczyń­skie­go” ‑dzia­ła­nie „Z tech­ni­kum na poli­tech­ni­ki” i Zin­te­gro­wa­nej Stra­te­gii Umie­jęt­no­ści oraz „Lublin Aka­de­mic­ki” 30 paź­dzier­ni­ka 2023r. ucznio­wie kla­sy 4 G bra­li udział w zaję­ciach na Poli­tech­ni­ce Lubelskiej. 

Życie i Zagła­da chełm­skich Żydów w 81 rocz­ni­cę likwi­da­cji get­ta w Chełmie

Dnia 9 listo­pa­da 2023 r. przy pomni­ku ofiar chełm­skie­go get­ta, ucznio­wie kla­sy 1SK, 4EMt Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie uczest­ni­czy­li w wykła­dzie tema­tycz­nym Doro­ty Bidy, pra­cow­ni­ka Muzeum Zie­mi Chełm­skiej, upa­mięt­nia­ją­cym 81. rocz­ni­cę likwi­da­cji chełm­skie­go getta.
MORE NEWS 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *