SPOTKANIA ŚRÓDROCZNE Z RODZICAMI

Sza­now­ni Państwo,

Spo­tka­nia z rodzi­ca­mi uczniów klas III, IV, V Tech­ni­kum Nr 2 – odbę­dą się 16.01.2024r. godz.16:00.

Spo­tka­nia z rodzi­ca­mi uczniów klas I i II Tech­ni­kum Nr 2 oraz I, II, III Bran­żo­wej Szko­ły I Stop­nia odbę­dą się 24.01.2024r. godz.16:00.

Ze wzglę­du na spo­tka­nia z rodzi­ca­mi oraz egza­mi­ny zawo­do­we kon­sul­ta­cje odbę­dą się w ramach indy­wi­du­al­nych godzin dostępności. 

Dyrek­tor

Grze­gorz Czyżyk