Spo­tka­nie z Jaku­bem Wachnikiem

Spo­tka­nie z Jaku­bem Wachnikiem

kwie­cień 2023r.

W naszej szko­le 27 mar­ca mie­li­śmy spo­sob­ność gościć spor­tow­ca wyso­kiej kla­sy, tre­nu­ją­ce­go siat­ków­kę Jaku­ba Wach­ni­ka. Kuba gra­ją­cy na pozy­cji przyj­mu­ją­ce­go, repre­zen­tu­je bar­wy klu­bu LUK Lublin, któ­ry to uczest­ni­czy w roz­gryw­kach „Plu­sLi­gi”.
 
Zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły dwie pre­lek­cje, na któ­rych Jakub w atmos­fe­rze „przed” WIELKANOCNEJ dzie­lił się swo­imi spor­to­wy­mi doświad­cze­nia­mi oraz życio­wy­mi zma­ga­nia­mi i zwy­cię­stwa­mi. Inspi­ro­wał mło­dzież, do świa­do­mej, sys­te­ma­tycz­nej pra­cy nad sobą i podej­mo­wa­niu wła­ści­wych decy­zji. Mówił o złych wybo­rach, któ­re w swo­im życiu doko­nał oraz potknię­ciach w sfe­rze moral­nej. Opo­wia­dał tak­że o dro­dze wycho­dze­nia z tych uwią­zań, w któ­rych był. Zachę­cał mło­dzież, aby trak­to­wa­li sie­bie i innych z sza­cun­kiem, nie pod­mio­to­wo, ale oka­zu­jąc miłość i tro­skę dru­gie­mu człowiekowi.