Kier­masz Wielkanocny

Kier­masz Wielkanocny

kwie­cień 2023r.

W dniach od 23 mar­ca 2023r. do 4 kwiet­nia 2023r. Szkol­ne Koło Cari­tas zor­ga­ni­zo­wa­ło Kier­masz Wiel­ka­noc­ny. Zebra­ne fun­du­sze w kwo­cie 420 zł zosta­ły prze­ka­za­ne na akcję cha­ry­ta­tyw­ną „Szko­ła Szko­le”. Naszym zada­niem jest pomoc w odbu­do­wie i remon­cie znisz­czo­nych przez dzia­ła­nia wojen­ne i trzę­sie­nia zie­mi szkół w syryj­skim Alep­po i umoż­li­wie­nie powro­tu dzie­ci do nauki.

Wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie wiel­ka­noc­nych ozdób i wspar­li akcję bar­dzo dzię­ku­je­my.

Opie­kun SKC p. J. Wadow­ska oraz oso­by współ­pra­cu­ją­ce: p. B. Gro­chow­ska i B. Mulsanowska.