Tytuł tech­ni­ka

Zespół Szkół Tech­nicz­nych daje tytuł tech­ni­ka, a więc uczy umie­jęt­no­ści potrzeb­nych do zawo­du. Dzię­ki temu moż­na zna­leźć bar­dzo dobrą pra­cę. Nic nie stoi tak­że na prze­szko­dzie, by po ukoń­cze­niu szko­ły roz­po­cząć naukę na dal­szym stop­niu edu­ka­cji. Jed­no­cze­śnie moż­na pod­jąć pra­cę, mamy bowiem już w ręku upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia zadań, któ­re wyko­nu­je oso­ba na danym sta­no­wi­sku. Dzię­ki temu, że zde­cy­du­je­my się na wybór wła­śnie tej pla­ców­ki oświa­to­wej będzie­my mogli pra­co­wać w wyma­rzo­nym zawodzie.
Wybór ZST jest to dosko­na­ła inwe­sty­cja w sie­bie i swój rozwój!