Wyciecz­ka szkol­na Sobi­bór – Wło­da­wa – Jabłecz­na – Kodeń

Wyciecz­ka szkol­na Sobi­bór – Wło­da­wa – Jabłecz­na – Kodeń

kwie­cień 2023r.

14 kwiet­nia 2023r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych klas: Igb, Imt IIms, IIke, IVmt i IVi wraz z opie­ku­na­mi – Joan­ną Kęp­ką, Janu­szem Falen­tą, Ane­tą Misie­wicz, Edy­tą Sawosz, ks. Toma­szem Milo oraz kate­che­tą Wie­sła­wem Jezier­skim uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce szkol­nej Sobi­bór-Wło­da­wa-Jabłecz­na-Kodeń.

W trak­cie wyciecz­ki ucznio­wie zwie­dzi­li Muzeum i Miej­sce Pamię­ci w Sobi­bo­rze – byłym nie­miec­kim, nazi­stow­skim obo­zie zagła­dy (1942 – 1943), Zespół Syna­go­gal­ny we Wło­da­wie, gdzie mło­dzież pozna­ła histo­rię spo­łecz­no­ści żydow­skiej miesz­ka­ją­cej w tym mie­ście oraz mona­ster w Jabłecz­nej nad Bugiem, gdzie zetknę­li się z dorob­kiem reli­gij­no – kul­tu­ro­wym pra­wo­sła­wia.

Kul­mi­na­cyj­nym momen­tem wyciecz­ki była Msza św. w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kodeń­skiej cele­bro­wa­na przez księ­dza Tomasz Milo – kate­che­tę Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„214”]