Dzień Dobra w naszej szkole

Dzień Dobra w naszej szkole

maj 2023r.

19 kwiet­nia 2023r. w ZST odbył się DZIEŃ DOBRA orga­ni­zo­wa­ny przez Szkol­ne Koło Cari­tas w nawią­za­niu do Tygo­dnia Miło­sier­dzia. W ramach tego dnia na dłu­giej prze­rwie wolon­ta­riu­sze roz­da­wa­li cukier­ki oraz odbył się Tur­niej teni­sa sto­ło­we­go dla uczniów na hali spor­to­wej MOSIR. Tur­niej zor­ga­ni­zo­wa­no przy współ­udzia­le pana Dariu­sza Jabłoń­skie­go, a nagro­dy otrzy­ma­li:
1 miej­sce zdo­był Romań­czuk Jakub z kl.4pk
2 miej­sce Jasiuk Julian kl.1ga
3 miej­sce Kociu­bow­ski Jaro­sław kl.4ek
4 miej­sce Dywań­ski Seba­stian kl.4pk
5 miej­sce Mar­czuk Dawid kl.4mmt
6 miej­sce Klu­ga Kac­per kl.1mt
7 miej­sce Wró­bel Kac­per kl.4mmp

Opie­ku­nem SKC jest pani Joan­na Wadowska

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„217”]