Zapro­sze­nie

Zapro­sze­nie

26 kwiet­nia 2023r.

Ser­decz­nie zapra­sza­my Rodzi­ców, Abi­tu­rien­tów, Dyrek­cję, Gro­no Peda­go­gicz­ne, Pra­cow­ni­ków szko­ły oraz przed­sta­wi­cie­li młod­szych klas na uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas czwar­tych, któ­re odbę­dzie się 28 kwiet­nia 2023r. o godz. 9.00 w auli szkol­nej.


Orga­ni­za­to­rzy
Ucznio­wie i wycho­waw­cy klas 4I, 4MMt, 4 KP