Wyni­ki egza­mi­nu zawo­do­we­go sty­czeń 2016

Tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów gra­ficz­nych – A.55 Dru­ko­wa­nie cyfrowe

przy­stą­pi­ło do egza­mi­nu: 13 uczniów

zda­ło: 13 uczniów

  • śred­nia punk­tów z czę­ści teo­re­tycz­nej na 100 moż­li­wych do zdobycia:

75,46 pkt

  • śred­nia punk­tów z czę­ści prak­tycz­nej na 100 moż­li­wych do zdobycia:

98,46 pkt

Tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów gra­ficz­nych – A.54 Przy­go­to­wy­wa­nie mate­ria­łów gra­ficz­nych do pro­ce­su drukowania

przy­stą­pi­ło do egza­mi­nu: 16 uczniów

zda­ło: 13 uczniów

  • śred­nia punk­tów z czę­ści teo­re­tycz­nej na 100 moż­li­wych do zdobycia:

58,6 pkt

  • śred­nia punk­tów z czę­ści prak­tycz­nej na 100 moż­li­wych do zdobycia:

94,81 pkt

Tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów gra­ficz­nych – A.25 Wyko­ny­wa­nie i reali­za­cja pro­jek­tów mul­ti­me­dial­nych – poprawa

przy­stą­pi­ło do egza­mi­nu: 2 uczniów

zda­ło: 2 uczniów

  • śred­nia punk­tów z czę­ści prak­tycz­nej na 100 moż­li­wych do zdobycia:

97 pkt