WYNIKI WYBORÓW RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA CHEŁM

WYNIKI WYBORÓW RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA CHEŁM

listo­pad 2022r.

Dnia 9 listo­pa­da 2022 roku w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w godzi­nach 9.00 – 13.00 odby­ły się wybo­ry rad­nych Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Chełm. Spo­śród 909 upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia głos odda­ło 533 uczniów. Do MRMCh kan­dy­do­wa­li: Ali­na Dębiń­ska, Julia Maj­dań­ska, Zuzan­na Nastaj, Niko­la Przy­byl­ską, Igor Rud­nic­ki, Mate­usz Kasprzyk, Urszu­la Ślu­sar­ska.

Po pod­li­cze­niu gło­sów komi­sja wybor­cza wyło­ni­ła Mło­dzie­żo­wych Rad­nych Mia­sta Chełm: Niko­lę Przy­byl­ską z kla­sy IGB, Igo­ra Rud­nic­kie­go z kla­sy IGB oraz Mate­usza Kasprzy­ka z kla­sy IMT.
 
Rad­nym gra­tu­lu­je­my i życzy­my powo­dze­nia w trak­cie peł­nie­nia mandatu.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„193”]