ZST w pro­gra­mie Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go (EPAS)

ZST w pro­gra­mie Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go (EPAS)

gru­dzień 2022r.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie w roku szkol­nym 2022/2023 przy­stą­pił do pro­gra­mu Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go (EPAS – Euro­pe­an Par­lia­ment Ambas­sa­dor Scho­ol).
 
W dniu 18.11.2022r. ucznio­wie kla­sy pierw­szej: Mate­usz Kasprzyk, Mak­sy­mi­lian Szwa­li­kow­ski i Tomasz Dycz­ko wraz z opie­ku­nem Mariu­szem Śli­wą, uczest­ni­czy­li w szko­le­niu dla młod­szych amba­sa­do­rów pro­gra­mu Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w War­sza­wie. 
 
Pro­gram ma na celu posze­rze­nie wie­dzy uczniów o euro­pej­skiej demo­kra­cji par­la­men­tar­nej, euro­pej­skich war­to­ściach oby­wa­tel­skich, pro­ce­sach demo­kra­tycz­nych, pro­ce­sach decy­zyj­nych oraz roli Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Daje uczniom moż­li­wo­ści zro­zu­mie­nia praw przy­słu­gu­ją­cych im jako euro­pej­skim oby­wa­te­lom oraz uzy­ska­nia infor­ma­cji, jak mogą aktyw­nie uczest­ni­czyć w życiu demo­kra­tycz­nym Unii Euro­pej­skiej.
 
W trak­cie warsz­ta­tów mło­dzież pozna­ła pod­sta­wo­we infor­ma­cje o Par­la­men­cie Euro­pej­skim, jego zna­cze­niu i moż­li­wo­ściach, jakie ofe­ru­je mło­dym Euro­pej­czy­kom. Uczest­ni­cy mogli podzie­lić się swo­imi doświad­cze­nia­mi zwią­za­ny­mi z życiem i aktyw­no­ścią we Wspól­no­cie Euro­pej­skiej, a tak­że wymie­nić się spo­strze­że­nia­mi doty­czą­cy­mi euro­pej­skich war­to­ści, euro­pej­skich celów mło­dzie­żo­wych oraz sce­na­riu­szy przy­szło­ści Unii Euro­pej­skiej.
 
Wszyst­kie reali­zo­wa­ne zada­nia mają na celu pomoc uczniom w przy­go­to­wa­niu i reali­za­cji szkol­nych pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych podej­mo­wa­nych w ramach pro­gra­mu EPAS.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„194”]