MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW W ZAPASACH KLASYCZNYCH

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW W ZAPASACH KLASYCZNYCH

listo­pad 2022r.

Kolej­ny suk­ces na kon­cie naszych spor­tow­ców.

W dniach 4 – 6.11.2022r. Dawid Haw­ry­luk, uczeń kla­sy I SK, wywal­czył srebr­ny medal pod­czas Mistrzostw Pol­ski Mło­dzi­kówzapa­sach kla­sycz­nych w Jano­wie Lubel­skim. W zma­ga­niach o tytuł mistrza wygrał trzy poje­dyn­ki ule­ga­jąc jedy­nie zawod­ni­ko­wi z Pozna­nia. Opie­kę nad meda­li­stą spra­wo­wał p. Zdzi­sław Bia­ły.

Gra­tu­lu­je­my sukcesu!