„ARS, czy­li jak dbać o miłość?”

„ARS, czy­li jak dbać o miłość?”

8 grud­nia 2016r.

Dnia 8 grud­nia 2016r. w Zespo­le Szkól Tech­nicz­nych odby­ło się pod­su­mo­wa­nie tego­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go pt. „ARS, czy­li jak dbać o miłość?”, w któ­rym uczest­ni­czy­ła mło­dzież kla­sy 1 gemt wraz z wycho­waw­cą E. Koziej i koor­dy­na­to­rem I. Sobiesz­czuk. Spo­tka­nie połą­czo­ne było z kon­kur­sem, doty­czą­cym wpły­wu sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych na wza­jem­ne rela­cje w gru­pie rówie­śni­czej, rodzi­nie, na ludz­ką miłość.
Na zakoń­cze­nie uczest­ni­cy rywa­li­za­cji otrzy­ma­li nagro­dy rze­czo­we oraz grom­kie bra­wa od kole­gów i nauczycieli.

Nasza szko­ła od lat ści­śle współ­pra­cu­je z Sek­cją Oświa­ty Zdro­wot­nej i Pro­mo­cji Zdro­wia Powia­to­wej Sta­cji Sani­tar­no – Epi­de­mio­lo­gicz­nej w Cheł­mie. Naszy­mi gość­mi czę­sto są: kie­row­nik A. Bork i pra­cow­ni­cy A. Czar­nec­ka i A. Kołota.