DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I ABSOLWENCI ORAZ WSZYSCY LUDZIE O DOBRYM SERCU!

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I ABSOLWENCI ORAZ WSZYSCY LUDZIE O DOBRYM SERCU!

2 mar­ca 2022r

Zwra­ca­my się z proś­bą o wspar­cie akcji pomo­cy Uchodź­com z Ukra­iny. W szko­le orga­ni­zo­wa­na jest zbiór­ka. Potrzeb­ne są:

 • koce i śpi­wo­ry (nowe lub w dobrym stanie)
 • arty­ku­ły higie­nicz­ne dla doro­słych i dla dzie­ci (szczo­tecz­ki / pasta do zębów, mydła w pły­nie, szam­po­ny, kre­my, pudry / zasypki)
 • pam­per­sy (dla dzie­ci i dorosłych)
 • wkład­ki higie­nicz­ne / uro­lo­gicz­ne, podpaski
 • środ­ki opa­trun­ko­we: ban­da­że, gaza, plastry
 • leki dostęp­ne bez recep­ty (dla dzie­ci i dla doro­słych): prze­ciw­bó­lo­we, prze­ciw­go­rącz­ko­we, prze­ciw­za­pal­ne, uspo­ka­ja­ją­ce, prze­ciw­bie­gun­ko­we, rywa­nol, woda utle­nio­na, pły­ny anty­sep­tycz­ne, syro­py, żele i maści przeciwbólowe)
 • aptecz­ki pierw­szej pomocy
 • zabaw­ki dla dzie­ci w róż­nym wie­ku: maskot­ki, kred­ki, fla­ma­stry, kolorowanki,
 • kub­ki ter­micz­ne i jednorazowe
 • sło­dy­cze
 • żyw­ność pako­wa­na dłu­go­ter­mi­no­wa, do bez­po­śred­nie­go spo­ży­cia ( kon­ser­wy, pasz­te­ty, chrup­ki, zup­ki chiń­skie, gorą­ce kub­ki, pie­czy­wo chrup­kie, itp.)
 • chleb
 • masło
 • jogur­ty pit­ne w buteleczkach
 • zamy­ka­ne her­me­tycz­nie parów­ki, kaba­no­si­ki z dłu­gim ter­mi­nem przy­dat­no­ści do spożycia
 • żyw­ność dla małych dzie­ci (kasz­ki do zala­nia wodą, musy, socz­ki w kar­to­ni­kach ze słom­ka­mi , obiad­ki w sło­icz­kach, prze­cie­ry owo­co­we, itp.)

Pro­si­my o dostar­cza­nie ww. arty­ku­łów do szko­ły (do poko­ju peda­go­ga szkol­ne­go).
Z góry dzię­ku­je­my za wspar­cie akcji pomo­co­wej.
Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza- Szysz­ko w Chełmie