Dzień Chło­pa­ka w ZST!

Dzień Chło­pa­ka w ZST!

8 paź­dzier­ni­ka 2022r.

Dzień Chło­pa­ka obcho­dzo­ny jest 30 wrze­śnia. Choć świę­to jest sto­sun­ko­wo mło­de,
każ­de­go roku cie­szy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią. W tym dniu w ZST, od rana pod­czas przerw na szkol­nych kory­ta­rzach roz­brzmia­ła muzy­ka dedy­ko­wa­na męskiej czę­ści spo­łecz­no­ści
uczniow­skiej. Dodat­ko­wo przed­sta­wi­ciel­ki Samo­rzą­du Uczniow­skie­go przy­go­to­wa­ły „foto-bud­kę”. Zapra­sza­ni do niej ucznio­wie mie­li oka­zję zro­bić sobie zdję­cia w nie­co innej odsło­nie niż na co dzień. Obie atrak­cje wpra­wi­ły w dobry nastrój wszyst­kich chłop­ców obcho­dzą­cych to wyjąt­ko­we święto.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„181”]