Zapra­sza­my na Wir­tu­al­ny Dzień Otwar­ty w ZST

Zapra­sza­my na Wir­tu­al­ny Dzień Otwar­ty w ZST

18 mar­ca 2023r

W ponie­dzia­łek 21 mar­ca 2022r.  Spo­łecz­ność Naj­lep­sze­go i Naj­faj­niej­sze­go Tech­ni­kum w świe­cie i oko­li­cy otwie­ra przed wszyst­ki­mi Ósmo­kla­si­sta­mi swo­je drzwi. Z uwa­gi na nad­zwy­czaj­ne oko­licz­no­ści panu­ją­ce w świe­cie rze­czy­wi­stym oraz dba­jąc o Wasze i Nasze bez­pie­czeń­stwo, tego­rocz­ne Dni Otwar­tych Drzwi prze­no­si­my w cało­ści do prze­strze­ni wir­tu­al­nej. Od godzi­ny dzie­sią­tej na naszej stro­nie inter­ne­to­wej Zespół Szkół Tech­nicz­nych (chelm.pl) będą zamiesz­czo­ne istot­ne dla Was –przy­szli ucznio­wie naszej szko­ły – mate­ria­ły doty­czą­ce rekru­ta­cji oraz infor­ma­cje o ZST, a tak­że „cie­ka­wost­ki ze szkol­nych ławek”. 
Jak co roku będzie wir­tu­al­nie i odlo­to­wo!

Klik­nij w nasz link!w przy­go­to­wa­niu
Zapra­sza­my!