Dru­ży­na ZST naj­lep­sza w regionie

Dru­ży­na ZST naj­lep­sza w regionie

marzec 2021r.

W Zespo­le Szkół Budow­la­nych i Geo­de­zyj­nych w Cheł­mie odbył się w dniu 26.03.2021r. XXXXI Finał Okrę­go­wy Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nej i Wyna­laz­czo­ści z blo­ku tema­tycz­ne­go- Wyna­laz­czość. Olim­pia­da ma cha­rak­ter nauko­wo – tech­nicz­ny i ma na celu zain­te­re­so­wa­nie mło­dzie­ży ze szkół ponad­gim­na­zjal­nych tema­ty­ką inno­wa­cyj­no­ści, naby­ciem prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści zwią­za­nych z doko­ny­wa­niem i zgła­sza­niem pro­jek­tów wyna­laz­czych do Urzę­du Paten­to­we­go.
Głów­nym orga­ni­za­to­rem olim­pia­dy jest Pol­ski Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów z sie­dzi­bą w War­sza­wie, przy współpracy:

  • Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Narodowej,
  • Urzę­du Paten­to­we­go RP,
  • Wojewódzkimi/Regionalnymi Klu­ba­mi Tech­ni­ki i Racjonalizacji

Komi­sji Sędziow­skiej prze­wod­ni­czył rzecz­nik paten­to­wy Pan mgr inż. Jerzy Jonak.
Orga­ni­za­to­rem eta­pu szkol­ne­go i okrę­go­we­go w regio­nie chełm­skim jest RKTiR Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cyj­no-Tech­nicz­ne w Cheł­mie, któ­re ści­śle współ­pra­cu­je z samo­rzą­dem nasze­go regio­nu i dyrek­cja­mi szkół.
Zgod­nie z tra­dy­cją, XXXXI edy­cja Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści odby­wa się pod patro­na­tem Pana Jaku­ba Banasz­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm.
Zwy­cięz­cą tego­rocz­nych eli­mi­na­cji okrę­go­wych zosta­ła dru­ży­na z naszej szko­ły w skła­dzie:
Jakub Łopu­szyń­ski z kla­sy 2MMt,
Rado­sław Świ­der­ski z 2I
Michał Szaj­ner z kla­sy 2KP,

któ­ra będzie repre­zen­to­wa­ła nasz region na eli­mi­na­cjach cen­tral­nych, zapla­no­wa­nych w Kosza­li­nie na 27.05.2021r. Uczniów do olim­pia­dy przy­go­to­wu­je Pani Elż­bie­ta Lip­ska.

Życzy­my dru­ży­nie naszej szko­ły dal­szych suk­ce­sów na eli­mi­na­cjach centralnych.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„144”]