Kon­kurs poetycki

Kon­kurs poetycki

czer­wiec 2018r.

W ramach obcho­dów 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, zapra­sza­my do udzia­łu w kon­kur­sie poetyc­kim na wiersz o tema­ty­ce patriotycznej.

„STO LAT NIEPODLEGŁEJ”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO NA WIERSZ O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

Orga­ni­za­tor konkursu

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. Z. Bohu­sza – Szysz­ko w Chełmie.

Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny jest na szkol­nej stro­nie inter­ne­to­wej: www.zst.chelm.pl.

Cele kon­kur­su:

  1. a) uczcze­nie set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Polskę,
  2. b) pro­mo­wa­nie i kształ­to­wa­nie twór­czej posta­wy patriotycznej,
  3. c) popu­la­ry­za­cja współ­cze­snej, ama­tor­skiej twór­czo­ści poetyckiej.

Przed­miot i temat konkursu

Przed­mio­tem kon­kur­su jest napi­sa­nie wier­sza nawią­zu­ją­ce­go tema­tycz­nie do obcho­dów set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Polskę.

Orga­ni­za­cja i warun­ki uczest­nic­twa w konkursie

1.Konkurs adre­so­wa­ny jest do uczniów Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie.

2.Każdy uczest­nik może zgło­sić tyl­ko jeden autor­ski utwór poetyc­ki. Wiersz kon­kur­so­wy nie może być wcze­śniej publi­ko­wa­ny ani nagradzany.

3.Wiersz nie powi­nien być dłuż­szy niż jed­na stro­na for­ma­tu A5, czcion­ka Times New Roman, pkt. 11, inter­li­nia 1, mar­gi­ne­sy 1 cm .

4.Tekst utwo­ru opa­trzo­ny informacją:

imię i nazwi­sko auto­ra, kla­sa do któ­rej uczęsz­cza, imię i nazwisko

opie­ku­na nale­ży zło­żyć w biblio­te­ce szkol­nej lub na ręce nauczy­cie­la języ­ka pol­skie­go w ter­mi­nie do 19 paź­dzier­ni­ka 2018r.

Kry­te­ria oce­ny utworów

Utwo­ry będą oce­nia­ne przez jury powo­ła­ne przez orga­ni­za­to­ra wg nastę­pu­ją­cych kryteriów:

a)zgodność tre­ści wier­sza z tema­tem konkursu,

b)poprawność form sty­li­stycz­nych i językowych,

c)wartość arty­stycz­na.

Roz­strzy­gnię­cie konkursu

Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su nastą­pi 9 listo­pa­da 2018r. pod­czas uro­czy­stej sesji z oka­zji 100 Rocz­ni­cy Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści przez Polskę.

Naj­lep­sze wier­sze zosta­ną nagro­dzo­ne dyplo­ma­mi i nagro­da­mi książkowymi.

Wzię­cie udzia­łu w kon­kur­sie jest jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *