„Buzia w bło­cie, świat w kolorach”

„Buzia w bło­cie, świat w kolorach”

Dnia 29 wrze­śnia 2023r, 42 uczniów naszej szko­ły, głów­nie z klas dru­gich, bra­ło udział w wyciecz­ce kaja­ko­wo-offro­ado­wej do Jano­wa Lubel­skie­go. Tam cze­ka­ło na mło­dzież kil­ka atrak­cji, mię­dzy inny­mi wypra­wa samo­cho­da­mi tere­no­wy­mi po bez­dro­żach leśnych. Pod­czas wypra­wy uczest­ni­cy wyciecz­ki musie­li samo­dziel­nie wypy­chać samo­cho­dy tere­no­we, poko­ny­wa­li teren bagien­ny, mokra­dła i wznie­sie­nia, co sku­tecz­nie moty­wo­wa­ło ich do aktyw­ne­go spę­dza­nia wypo­czyn­ku oraz pod­no­sze­nia ogól­nej spraw­no­ści fizycz­nej. Następ­na atrak­cja, to spływ kaja­ko­wy. Ucznio­wie musie­li wyka­zać się spraw­no­ścią fizycz­ną oraz umie­jęt­no­ścią pra­cy w gru­pie. To była dosko­na­ła oka­zja do zaba­wy, ale przede wszyst­kim do roz­wi­ja­nia samo­dziel­no­ści w dzia­ła­niu, a tak­że do pozna­wa­nia zasad bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia się w róż­nych sytu­acjach. Na koniec wyciecz­ki cze­ka­ło na uczniów ogni­sko z kieł­ba­ska­mi. To był nie­za­po­mnia­ny dzień pełen wrażeń.