KWESTA NA RZECZ RENOWACJI ZABYTKOWEGO NAGROBKA ANONIMOWEGO POWSTAŃCA

KWESTA NA RZECZ RENOWACJI ZABYTKOWEGO NAGROBKA ANONIMOWEGO POWSTAŃCA

1 listo­pa­da, w Dzień Wszyst­kich Świę­tych, ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie kwe­sto­wa­li na rzecz reno­wa­cji zabyt­ko­we­go nagrob­ka ano­ni­mo­we­go powstań­ca, któ­ry zlo­ka­li­zo­wa­ny jest na cmen­ta­rzu para­fial­nym w Cheł­mie, przy ul. Lwowskiej.

Zbiór­ka zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła przez Sto­wa­rzy­sze­nie WeRwA i cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem cheł­mian. Pusz­ka kwe­sta­rzy z ZST dzię­ki hoj­no­ści dar­czyń­ców szyb­ko zapeł­ni­ła się.

Ten dzień był waż­ną lek­cją lokal­ne­go patrio­ty­zmu, dają­cą nadzie­ję, że pamięć o przod­kach będzie wiecz­nie żywa.