Obcho­dy Dnia Wszyst­kich Świętych

Obcho­dy Dnia Wszyst­kich Świętych

„Ciszą cmen­tar­ną uko­ły­sa­ni, z dala od życia i zno­ju, dobiw­szy wresz­cie cichej przy­sta­ni, odpo­czy­wa­ją w pokoju.”

Elż­bie­ta Dani­szew­ska „Zadusz­ki” [fragm.]

W związ­ku z obcho­dzo­nym w listo­pa­dzie Dniem Wszyst­kich Świę­tych, Samo­rząd Uczniow­ski ZST, jak co roku, prze­pro­wa­dził akcję „Świa­teł­ko dla nie­obec­nych”, któ­rej celem jest upa­mięt­nie­nie zmar­łych nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków ZST.

27 paź­dzier­ni­ka 2023 roku ucznio­wie z klas: 2Gb Julia Pete­re­wicz i Miłosz Wnę­trzak, 2Ga Wik­to­ria Bore­iko, 4G Julia Maj­dań­ska, 4EMt Zuzan­na Nastaj, 4Ip Maciej Kien­drak i Michał Luba­szew­ski wraz z opie­ku­nem p. Kata­rzy­ną Krzy­żak-Knap uda­li się na cmen­tarz komu­nal­ny w Cheł­mie, aby zapa­lić sym­bo­licz­ne zni­cze pamię­ci, będą­ce tak­że wyra­zem sza­cun­ku wobec tych, któ­rzy już odeszli.

Niech okres listo­pa­do­wy będzie dla wszyst­kich cza­sem reflek­sji, zadu­my oraz modli­twy w inten­cji zmar­łych, a świa­tło pocho­dzą­ce z palo­ne­go się zni­cza sta­no­wi wyraz wiecz­no­ści, tro­ski o naszych zmar­łych bliskich.

Samo­rząd Uczniow­ski ZST