Lau­re­aci i Wyróż­nie­ni Fina­li­ści II Edy­cji Kon­kur­su Poligraficznego

Lau­re­aci i Wyróż­nie­ni Fina­li­ści II Edy­cji Kon­kur­su Poligraficznego

marzec 2018r.

W II Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Poli­gra­ficz­nym reali­zo­wa­nym przez Wydział Inży­nie­rii Pro­duk­cji Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej wzię­ło udział ponad 600. uczniów z 31. szkół z całej Pol­ski. Do fina­łu kon­kur­su dosta­ło się 46-uczniów z 13 szkół. W wyni­ku kon­kur­su wyło­nio­no 19-fina­li­stów z 7 szkół, któ­rzy uzy­sku­ją upraw­nie­nia do przy­ję­cia na stu­dia reali­zo­wa­ne na kie­run­ku Papier­nic­two i Poli­gra­fia, poza nor­mal­ną pro­ce­du­rą kon­kur­so­wą. Upraw­nie­nia te obo­wią­zu­ją w roku uzy­ska­nia świa­dec­twa doj­rza­ło­ści. 15 mar­ca 2018 r. Zespół Szkół Tech­nicz­nych repre­zen­to­wa­ła piąt­ka uczniów z kie­run­ku tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów graficznych:

Moni­ka Pyc (3GMt)
Bar­tosz Bra­nic­ki (2MtG)
Agniesz­ka Kopacz (2MtG)
Mar­ty­na Hoło­miej (2MtG)
Adrian Kraw­czyń­ski (2MtG)

Tro­je z nich: Moni­ka Pyc, Agniesz­ka Kopacz oraz Bar­tosz Bra­nic­ki uzy­ska­li tytuł lau­re­ata fina­li­sty otrzy­mu­jąc Indeks Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na Wydział Inży­nier Pro­duk­cji Poli­gra­ficz­nej. Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i życzy­my dal­szych sukcesów.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„57”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *