Miko­łaj­ki 2019

Miko­łaj­ki 2019

gru­dzień 2019r.

„Dzień Miko­ła­jek,

To nie dzień bajek.

Tu wszyst­ko stać praw­dzi­we się może,

Więc jeśli wie­rzysz w Św. Mikołaja,

Możesz być pew­ny – On Ci pomoże!”

6 grud­nia obcho­dzi­my Miko­łaj­ki. Zwy­cza­jo­wo obda­ro­wu­je­my się pre­zen­ta­mi i skła­da­my sobie życze­nia. Świą­tecz­ne deko­ra­cje na kory­ta­rzach naszej szko­ły, ucznio­wie w stro­jach Św. Miko­ła­ja, spra­wi­ły, że wspa­nia­ły nastrój towa­rzy­szył nam przez cały dzień.

Wspól­nie poczu­li­śmy magię zbli­ża­ją­cych się Świąt!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„125”]