„PAMIĘĆ O ZBRODNI KATYŃSKIEJ – OBOWIĄZKIEM POKOLEŃ”

„PAMIĘĆ O ZBRODNI KATYŃSKIEJ – OBOWIĄZKIEM POKOLEŃ”

13 kwiet­nia 2022r.

Tej nocy zgła­dzo­no wol­ność (…)
Tej nocy zgła­dzo­no praw­dę (…)
Tej nocy spra­wie­dli­wość
Zgła­dzo­no w katyń­skim lesie…
Feliks Konar­ski – Katyń (frag­ment)

82 lat temu na mocy decy­zji naj­wyż­szych władz ZSRR roz­strze­la­no ponad 21 tys. Pola­ków: ofi­ce­rów, pod­ofi­ce­rów oraz sze­re­go­wych Woj­ska Pol­skie­go. 14 listo­pa­da 2007 r. Sejm Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej uchwa­lił poprzez akla­ma­cję dzień 13 kwiet­nia jako Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej. Jego prze­sła­niem jest odda­nie czci ofia­rom Zbrod­ni Katyń­skiej. Spo­łecz­ność naszej szko­ły uczci­ła Pamięć Ofiar minu­tą ciszy, włą­czy­ła się w miej­skie obcho­dy oraz uczest­ni­czy­ła w zaję­ciach edu­ka­cyj­no – wycho­waw­czych pod hasłem „PAMIĘĆ O ZBRODNI KATYŃSKIEJ – OBOWIĄZKIEM POKOLEŃ”.

MATKA BOSKA KATYŃSKA
Nad Katyń­skim lasem – mie­siąc,
nad Katyń­skim pia­skiem sze­lest,
zeszła tam Pani Nie­bios, ście­le
się ku niej zie­le,
pio­łu­ny gną liście srebr­ne całe,
żeby po nich stą­pa­ła.
Przy­sta­nę­ła cała w świe­tle,
roz­po­star­ła płasz­cza połę,
nabie­ra do niej pia­sku
z Katyń­skie­go krwa­we­go dołu,
nabie­ra go płyn­ne­go jak sre­bro,
żeby go zabrać do Nie­ba.
Pyta się Jej księ­życ bia­ły, na co Jej
ten pia­sek krwa­wy?
Mówi mu Pani Nie­bios:
„Ule­czę nim świat cały
Miłość pole­gła w bitwach:
Potrzeb­na wiel­ka Reli­kwia”.


 Kazi­mie­ra Iłłakowiczówna