ZST współ­uczest­ni­czy w rato­wa­niu życia

ZST współ­uczest­ni­czy w rato­wa­niu życia

kwie­cień 2022r

06.04.2022 r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odbył się tere­no­wy pobór krwi. Chęć udzia­łu w akcji prze­pro­wa­dzo­nej przez Regio­nal­ne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Lubli­nie zade­kla­ro­wa­ło 77 daw­ców wie­lo­krot­nych, odda­ją­cych hono­ro­wo krew. W mobil­nym i nowo­cze­snym krwio­bu­sie zna­la­zło się 24 krwio­daw­ców: Mate­usz Kacz­ma­rek, Hubert Jakub Krzos, Paweł Prze­piór­ka, Miko­łaj Nad­wor­ski, Adam Szy­mań­ski, Kon­rad Mocior, Kaszak Michał, Szy­mon Zalew­ski, Marek Nowo­sad, Seba­stian Czer­niej, Buk­szyń­ski Kamil, Rado­sław Bit­ner, Jakub Szo­da, Kuba Żelisz­czak, Woj­ciech Betiuk, Betiuk Woj­ciech, Adam Strel­czuk, Dawid Cze­gus, Mate­usz Soczyń­ski, Michał Piotr Bla­cha, Mate­usz Soczyń­ski, Bar­tosz Rusek, Mar­cel Naza­ruk, Mate­usz Gra­bo­wicz, Kac­per Kowal­czyk, Bożek Kry­stian.

Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną moż­li­wo­ści reje­stra­cji w mobil­nym punk­cie pobo­ru krwi krwio­daw­cy rów­nież odda­li krew w Rejo­no­wym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Cheł­mie pod pro­fe­sjo­nal­ną opie­ką zespo­łu medycz­ne­go, któ­rym kie­ru­je dr Tomasz Jan­kow­ski.
Celem akcji było pro­pa­go­wa­nie wśród spo­łecz­no­ści szkol­nej i lokal­nej idei hono­ro­we­go krwio­daw­stwa oraz pozy­ska­nie jak naj­więk­szej licz­by nowych krwio­daw­ców. Ponad­to ten dar ser­ca mło­dzie­ży szkol­nej z klas trze­cich i czwar­tych przy­czy­nił się do zabez­pie­cze­nia potrzeb pol­skiej służ­by zdro­wia w zakre­sie krwi.

Dyrek­cja Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych doce­nia dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną uczniów i pra­cę pro­pa­ga­to­rów oraz orga­ni­za­to­rów hono­ro­we­go krwio­daw­stwa, co spra­wi­ło, że idea bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi sta­ła się popu­lar­na wśród mło­dzie­ży ZST.
Ponad­to Zarząd Głów­ny Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża, oce­nia­jąc efek­ty XVI Edy­cji Tur­nie­ju nagro­dził Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie I miej­scem w Pol­sce w kate­go­rii „Pro­mo­cja hono­ro­we­go krwio­daw­stwa”.

Szko­ła od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w corocz­nych edy­cjach tur­nie­ju orga­ni­zo­wa­ne­go przez Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża „Mło­da Krew Ratu­je Życie” w trzech kategoriach:

  • Naj­lep­sza pro­mo­cja hono­ro­we­go krwiodawstwa;
  • Naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści uczniów;
  • Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„162”]