Tydzień Popraw­nej Pol­sz­czy­zny w ZST

Tydzień Popraw­nej Pol­sz­czy­zny w ZST

grudzień2022r.

W dniach 5 – 9 grud­nia 2022 r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych trwał „Tydzień Popraw­nej Pol­sz­czy­zny”. Spo­łecz­ność szkol­na wzię­ła udział w sze­re­gu akcji, któ­rych zada­niem było zachę­ce­nie do dba­ło­ści o język ojczy­sty.
 
W ponie­dzia­łek 5.12.22 r. ucznio­wie odpo­wia­da­li na zagad­ki fra­ze­olo­gicz­ne, języ­ko­we, a tak­że te doty­czą­ce przy­słów i syno­ni­mów do zapo­ży­czeń. Nagro­dą w tej zaba­wie były cukier­ki.
 
We wto­rek 6.12.22 r. mło­dzież zosta­ła zapy­ta­na przez swo­ich kole­gów z klas trze­cich: Mak­sy­mi­lia­na Grze­gor­czy­ka, Cypria­na Ziel­ni­ka , Jaku­ba Wiąc­kie­wi­cza, Kac­pra Tra­ci­chle­ba o to, dla­cze­go war­to dbać o popraw­ność języ­ko­wą? Oto nie­któ­re odpo­wie­dzi uczniów:
„Trze­ba dbać o popraw­ność języ­ko­wą, bo defi­niu­je nas i to kim jeste­śmy” – Mariusz Waku­ła kl. IV Ip
„…,żeby się poka­zać, kto zna bar­dziej pol­ski” – Tomasz Nowo­sad 1 I
„Posze­rza­my w ten spo­sób swo­je hory­zon­ty”
„Łatwiej i sku­tecz­niej kon­tak­tu­je­my się z ludź­mi” Jowi­ta Zuzań­ska kl. 2 G
„Kon­ty­nu­ować to, o co wal­czy­li nasi przod­ko­wie” ucz. kl. 1 Ga.
Nie­mal wszy­scy zapy­ta­ni zgod­nie twier­dzi­li, że język świad­czy o czło­wie­ku.
Śro­da była dniem, w któ­rym ucznio­wie pisa­li bar­dzo trud­ne dyk­tan­do. O zwy­cię­stwie decy­do­wa­ła naj­mniej­sza licz­ba popeł­nio­nych błę­dów. Oce­na celu­ją­ca z języ­ka pol­skie­go za kon­kurs na eta­pie szkol­nym, to nagro­da za zna­jo­mość zasad orto­gra­fii, a otrzy­ma­li ją:
4PMt Paweł Mrocz­ko,
4Ip Maciej Hara­sim,
4MSg Jor­dan Dobosz,
3EMt Kac­per Kara­mać,
3Ip Domi­nik Dobosz,
3K Mate­usz Kozo­rys,
2EK Kamil For­nal,
2MTi Gra­cjan Czap­ka,
1 Ga Prze­my­sław Kie­rep­ka,
1 SK Nata­niel Palon­ka
 
We czwar­tek nauczy­cie­le polo­ni­ści wyło­ni­li spo­śród uczniów tych, któ­rzy zasłu­gu­ją na mia­no „Mistrza kali­gra­fii”, czy­li kogoś, kto pisze pięk­nie i nagro­dzi­li swo­ich uczniów oce­na­mi celu­ją­cy­mi.
 
Pią­tek był dniem pod­su­mo­wań i wyeks­po­no­wa­nia cie­ka­wych słó­wek, rza­dziej uży­wa­nych lub nie, ale spra­wia­ją­cych trud­no­ści popraw­no­ścio­we.
 
Ponad­to, każ­de­go dnia, pod­czas dłu­giej prze­rwy z radio­wę­zła szkol­ne­go Samo­rząd Uczniow­ski udo­stęp­niał cie­ka­we infor­ma­cje, doty­czą­ce zagad­nie­nia popraw­nej pol­sz­czy­zny, np. o wła­ści­wych for­mach dekli­na­cyj­nych wyra­zów.
 
Zagad­ki przy­go­to­wa­li ucznio­wie kla­sy 1 SK pod kie­run­kiem p. Anny Bar­to­szew­skiej, a pla­ka­ty pro­mu­ją­ce akcję Justy­na Nowa­kow­ska z kl. 2 G i Patryk Kuch­ta z kl. 4 GI.
 
Dzię­ku­je­my i gra­tu­lu­je­my wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w konkursach!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„199”]