Poże­gna­nie absol­wen­tów ZST

Poże­gna­nie absol­wen­tów ZST

kwie­cień 2020r.

Życie to raj, do któ­re­go klu­cze są w naszych rękach

F. Dosto­jew­ski

Witam Boha­te­rów dzi­siej­sze­go dnia – Absol­wen­tów Tech­ni­kum Nr 2 Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szyszko.

Witam Rodzi­ców, Wycho­waw­ców i Nauczycieli

Dro­dzy Ucznio­wie z praw­dzi­wą dumą, satys­fak­cją i rado­ścią witam Was wśród ponad 15 tysięcz­nej armii absol­wen­tów naszej Alma Mater – szko­ły o 93 – let­niej tra­dy­cji, naj­star­szej pla­ców­ki tech­nicz­nej w regionie.

Oko­licz­no­ści nasze­go dzi­siej­sze­go spo­tka­nia są szcze­gól­ne, nie­co­dzien­ne – ale życie jest peł­ne nie­spo­dzia­nek czę­sto pięk­nych a cza­sem trud­nych, potra­fi zasko­czyć i napi­sać taki sce­na­riusz, któ­re­go nikt nie był w sta­nie prze­wi­dzieć. Wy jed­nak pora­dzi­li­ście sobie bar­dzo dobrze w tej dzi­siej­szej, bar­dzo trud­nej rze­czy­wi­sto­ści, cze­go dowo­dem jest pomyśl­ne zakoń­cze­nie nauki , otrzy­ma­nie świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły oraz uzy­ska­nie tytu­łu tech­ni­ka. Ser­decz­nie Wam gratuluję.

Życzę, by świa­dec­twa, otrzy­ma­ne w dniu dzi­siej­szym, sta­no­wi­ły prze­pust­kę w Wasze doro­słe życie i otwie­ra­ły przed Wami drzwi uczel­ni lub wyma­rzo­nej pracy.

Jeśli kie­dyś uzna­cie, że jest cząst­ka nasze­go nauczy­ciel­skie­go udzia­łu, w tym przy­go­to­wa­niu Was do doro­sło­ści, to będzie­my dum­ni i szczęśliwi!

Za chwi­lę, zgod­nie z tra­dy­cją naszej szko­ły, poże­gna­ją Was kole­dzy z klas III.
A ja w imie­niu całe­go gro­na peda­go­gicz­ne­go i wszyst­kich pra­cow­ni­ków szko­ły dzię­ku­ję im za kon­ty­nu­owa­nie tra­dy­cji, ini­cja­ty­wę i serce.

Dzię­ku­ję Rodzi­com i Wycho­waw­com.
Do zoba­cze­nia w real­nej rze­czy­wi­sto­ści!
Do egza­mi­nu matu­ral­ne­go i pomyśl­ne­go jego zdania.

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Technicznych

Bar­ba­ra Baluk

Dro­gie Kole­żan­ki, Dro­dzy Koledzy!

Absol­wen­ci Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko 2020r.

Czy pamię­ta­cie pierw­szy dzień nauki w murach Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych? Wyda­je się jak­by to było wczo­raj… a jed­nak minę­ły już czte­ry lata od cza­su, gdy pierw­szy raz prze­mie­rza­li­ście nie­pew­nie szkol­ne kory­ta­rze i zasie­dli­ście w ław­kach, nie­cier­pli­wie cze­ka­jąc na tych, któ­rzy będą Wam towa­rzy­szyć – kole­żan­ki, kole­gów, dyrek­cję, wycho­waw­cę, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków szkoły…

Być może już dziś poja­wią się pierw­sze reflek­sje, oce­ny, wspomnienia…Być może już dziś doj­dzie­cie do wnio­sku, że było war­to wybrać aku­rat ten zawód, tra­fić do tej, a nie innej kla­sy, uczyć się, …ale też wysłu­chać dobrych rad dyrek­cji, rad wycho­waw­cy, pocie­szeń peda­go­ga, czy wresz­cie… zro­bić jakiś kawał, urwać się na waga­ry, uśmiech­nąć się, wita­jąc wszyst­kich ser­decz­nym pozdro­wie­niem… Jed­no jest pew­ne, w tej szko­le zosta­nie jakaś cząst­ka każ­de­go z Was.

Te reflek­sje, wspo­mnie­nia poja­wią się jed­nak wyjąt­ko­wo nie pod­czas tra­dy­cyj­nej uro­czy­sto­ści poże­gna­nia absol­wen­tów, ostat­nie­go spo­tka­nia z kla­są, dyrek­cją, gro­nem peda­go­gicz­nym, wychowawcą…

Obec­na, trud­na sytu­acja nie pozwa­la nam spo­tkać się, aby w tra­dy­cyj­ny spo­sób poże­gnać Was i oso­bi­ście życzyć pomyśl­no­ści w Waszej dal­szej życio­wej podróży.

Myśla­mi jeste­śmy jed­nak z Wami, prze­sy­ła­jąc w imie­niu wszyst­kich uczniów ZST, wir­tu­al­ne życzenia. 

Zapra­sza­my rów­nież do wysłu­cha­nia utwo­ru wyko­na­ne­go przez Domi­ni­kę Bła­ziak, uczen­ni­cę kl.III G, życząc, aby sło­wa tej pio­sen­ki towa­rzy­szy­ły Wam każ­de­go dnia!

Samo­rząd Uczniow­ski ZST