Samo­rząd Uczniow­ski i krwio­daw­cy pamię­ta­li o prześladowanych

Samo­rząd Uczniow­ski i krwio­daw­cy pamię­ta­li o prześladowanych

marzec 2020r.

28 lute­go 2020 roku z oka­zji obcho­dzo­ne­go 1 mar­ca Naro­do­we­go Dnia Żoł­nie­rzy Wyklę­tych ucznio­wie kla­sy 3G, 4IA, 4KI, 4IB Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie pod opie­ką nauczy­cie­la Mariu­sza Śli­wy upa­mięt­ni­li żoł­nie­rzy anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go
i nie­pod­le­gło­ścio­we­go pod­zie­mia. Przy tabli­cy pamiąt­ko­wej zapło­nę­ły sym­bo­licz­ne zni­cze.
Tabli­ca ta, poświę­co­na żoł­nie­rzom pod­zie­mia, zamor­do­wa­nym i prze­śla­do­wa­nym przez NKWD i Urząd Bez­pie­czeń­stwa, zosta­ła zamiesz­czo­na 17 wrze­śnia 2008 roku na ścia­nie budyn­ku przy ul. Refor­mac­kiej 27. Ufun­do­wa­ły ją chełm­skie orga­ni­za­cje kom­ba­tanc­kie: Zwią­zek Więź­niów Poli­tycz­nych Okre­su Sta­li­now­skie­go i Świa­to­wy Zwią­zek Żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej oraz Urząd Mia­sta Chełm.

W tym dniu naszą szko­łę god­nie repre­zen­to­wa­li przed­sta­wi­cie­le Samo­rzą­du Uczniow­skie­go i Krwio­daw­cy: Kin­ga Manaj, Oli­wia Żele­chow­ska, Michał Jędrze­jew­ski, Hubert Beka­sie­wicz, Seba­stian Kola­now­ski, Dawid Kasprzak, Mate­usz Wach, Piotr Rebi­zant oraz Rado­sław Zuzański.