„Siła w precyzji”

„Siła w precyzji”

Tego­rocz­ne Mistrzo­stwa Junio­rów w zapa­sach w sty­lu odby­wa­ły się w Radomiu. 

Piotr Bur­con został v‑ce mistrz Pol­ski Junio­rów w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym do 50kg. Ten nie­zwy­kle uta­len­to­wa­ny zapa­śnik na co dzień jest uczniem kla­sy trze­ciej tech­ni­kum cyfro­wych pro­ce­sów gra­ficz­nych i pod­opiecz­nym pana Andrze­ja Głą­ba w klu­bie spor­to­wym „Cement Gryf Chełm”. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!