Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas czwartych.

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas czwartych.

„Przy­szłość nale­ży do tych, któ­rzy wie­rzą w pięk­no swo­ich marzeń”

Ucznio­wie klas czwar­tych ukoń­czy­li naszą szko­łę 28 kwiet­nia 2017r. Kole­dzy z klas trze­cich przy­go­to­wa­li uro­czy­ste poże­gna­nie. Przy asy­ście pocz­tu sztan­da­ro­we­go w bar­dzo pod­nio­słej atmos­fe­rze, cie­płe sło­wa do absol­wen­tów kie­ro­wa­li dyrek­tor szko­ły pani Bar­ba­ra Baluk oraz przed­sta­wi­cie­le Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Repre­zen­tant abi­tu­rien­tów podzię­ko­wał dyrek­cji, gro­nu peda­go­gicz­ne­mu, pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji i obsłu­gi, kole­gom i rodzi­com za wspól­nie spę­dzo­ne lata w szkol­nych murach, a Pani Dyrek­tor prze­ka­zał Księ­gę Pamiąt­ko­wą z wpi­sa­mi absol­wen­tów z jubi­le­uszo­we­go rocz­ni­ka. Pani Agniesz­ka Wale­czek, w imie­niu rodzi­ców, podzię­ko­wa­ła za codzien­ny trud wycho­wa­nia i prze­ka­za­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Absol­wen­ci zło­ży­li uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie na sztan­dar. Wyróż­nia­ją­cy się ucznio­wie otrzy­ma­li świa­dec­twa i nagro­dy. Młod­si kole­dzy przy­go­to­wa­li rów­nież „Zło­te Szysz­ki” za posta­wy dla tych, któ­rzy szcze­gól­nie anga­żo­wa­li się w dzia­łal­ność na rzecz szko­ły lub śro­do­wi­ska, a tak­że za życz­li­wość i koleżeńskość.

Następ­nie odby­ły się spo­tka­nia w kla­sach z wycho­waw­ca­mi, pod­czas któ­rych pod­su­mo­wa­no czte­ry lata nauki, suk­ce­sy, poraż­ki i nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia. Radość z ukoń­cze­nia szko­ły prze­pla­ta­ła się z powa­gą wkra­cza­nia w kolej­ny etap już w peł­ni doro­słe­go życia.