Spor­tow­cy ZST w fina­le woje­wódz­kiej ligi lekkoatletycznej

Spor­tow­cy ZST w fina­le woje­wódz­kiej ligi lekkoatletycznej

paź­dzier­nik 2019r.

Na obiek­tach miej­skie­go sta­dio­nu z udzia­łem dzie­wię­ciu szkół roze­gra­na zosta­ła Rejo­no­wa Lice­alia­da Ligi Lek­ko­atle­tycz­nej . Uda­ny start odno­to­wa­li ucznio­wie naszej szko­ły zaj­mu­jąc czte­ry miej­sca na podium oraz czwar­te miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej w gru­pie chłop­ców. Dru­ży­nę ZST w gru­pie chłop­ców pod opie­ką nauczy­cie­la w‑f Mie­czy­sła­wa Czwa­liń­skie­go two­rzy­li: Domi­nik Hojar­ski ( 1BM), Eryk Krzy­ża­now­ski ( 2 I), Adam Kuryś, Remi­giusz Zazu­la, Hubert Maculewicz,Wiktor Sosiń­ski (wszy­scy 1 PMt), Bar­tosz Mazu­rek (2 SM) , Patryk Wój­ci­szyn 4 MtG),Dominik Pro­ko­piuk ( 4 IA), Szy­mon Szy­mo­no­wicz ( 4 GEMt), Jakub Wola­nin (III SM) Kon­rad Woj­tiuk, Miłosz Kusy (obaj I MS). Dru­ży­na dziew­cząt, któ­rej opie­ku­nem był Dariusz Jabłoń­ski wystą­pi­ła w skła­dzie: Ewe­li­na Kaczyń­ska ( 4 GEMt), Zuzan­na Kloc, Eli­za Kozłow­ska , Oli­wia Nadol­ska, Karo­li­na Szwa­li­kow­ska ( wszyst­kie 1 GIg), Wero­ni­ka Olesz­czuk ( 1 PKp), Żane­ta Przy­cho­daj ( 1 MMp), Domin­ka Sien­kie­wicz ( 4 GEMt), Mar­ce­li­na Soczyń­ska ( 1 GIg), Klau­dia Wie­rzej­ska ( 1PKp) .

W gru­pie dziew­cząt naj­lep­szą for­mę zapre­zen­to­wa­ła uczen­ni­ca 4 kla­sy (GEMt), któ­ra w kon­ku­ren­cji pchnię­cia kulą nie mia­ła sobie rów­nych i zdo­by­ła I miej­sce. Dru­gie miej­sce na podium w bie­gu na 400 m. zajął uczeń I kla­sy ( PMt) Remi­giusz Zazu­la. Rów­nież na dru­giej pozy­cji w kon­ku­ren­cji pchnię­cia kulą skla­sy­fi­ko­wa­ny został Szy­mon Szy­mo­no­wicz( 4GEMt). Trze­ci sto­pień na podium zajął Domi­nik Hojar­ski ( skok w dal). Ta czwór­ka, zdo­by­wa­jąc miej­sca na podium, uzy­ska­ła kwa­li­fi­ka­cję do udzia­łu w Woje­wódz­kim Fina­le Lice­alia­dy, któ­ry jesz­cze w tym mie­sią­cu roze­gra­ny zosta­nie w Lublinie.

Gra­tu­lu­je­my!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„109”]