Ewe­li­na Kaczyń­ska z medalem!

Ewe­li­na Kaczyń­ska z medalem!

paź­dzier­nik 2019r.

Na obiek­tach Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji w Lubli­nie roze­gra­na zosta­ła WOJEWÓDZKA LICEALIADA W LEKKIEJ ATLETYCE. Dzię­ki meda­lo­wym miej­scom uzy­ska­nym na szcze­blu rejo­no­wym pra­wo star­tu w woje­wódz­kim fina­le zapew­ni­ło sobie tro­je uczniów naszej szko­ły. W kon­ku­ren­cji pchnię­cie kulą szko­łę repre­zen­to­wa­ła Ewe­li­na Kaczyń­ska (4 GEMt). W bie­gu na 400m wystar­to­wał Remi­giusz Zazu­la( 1PMt), a Domi­nik Hojar­ski ( 1BM) rywa­li­zo­wał w sko­ku w dal.

Dosko­na­łą posta­wę w Lubli­nie zapre­zen­to­wa­ła Ewe­li­na Kaczyń­ska, któ­ra w gru­pie czter­dzie­stu zawod­ni­czek z tere­nu całe­go woje­wódz­twa zdo­by­ła brą­zo­wy medal. Remi­giusz Zazu­la w gru­pie trzy­dzie­stu czte­rech star­tu­ją­cych zajął 13 miej­sce. Domi­nik Hojar­ski w staw­ce trzy­dzie­stu sze­ściu zawod­ni­ków upla­so­wał się na 17pozycji.

Opie­ku­nem repre­zen­tan­tów naszej szko­ły był Mie­czy­sław Czwaliński.