ŚWIĄTECZNY KIERMASZ „DLA EMILKI”

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ „DLA EMILKI”

1 grud­nia 2022r.

Mia­rą Two­je­go czło­wie­czeń­stwa, jest wiel­kość Two­jej tro­ski o dru­gie­go czło­wie­ka
- ks. Mie­czy­sław Maliński

NAUCZYCIELE, RADA RODZICÓW

UCZNIOWIE ZST

ZAPRASZAJĄ NA

ŚWIATECZNY KIERMASZ
„DLA EMILKI”

sobo­ta 10.12.2022r. w godz. 10.00 – 16.00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE
ul. Gra­nicz­na 2, tel. 82 560 – 39-31

W PROGRAMIE:

  • ZIMOWY KONCERT – UCZNIOWIE I ZESPÓŁ NATURALNI
  • RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
  • KAWIARENKA Z DOMOWYMI CIASTAMI, SMACZNY CHLEBEK ZE SMALCZYKIEM
  • FOTOGRAFICZNE SPOTKANIE Z ZST – MISIEM
  • ZABAWA, W KTÓREJ KAŻDY WYGRYWA
  • PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
  • I INNE ATRAKCJE

Pozy­ska­ne środ­ki prze­zna­czy­my na finan­so­we wspar­cie ope­ra­cji ser­dusz­ka – 1,5 rocz­nej EMILKI.

Liczy­my na Ciebie!

KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO STRONY ZBIÓRKI