Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Praw Dziec­ka z UNICEF 2022

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Praw Dziec­ka z UNICEF 2022

5 grud­nia 2022r.

Dnia 21 listo­pa­da 2022r. obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Praw Dziec­ka z UNICEF 2022. Tego dnia ucznio­wie oraz pra­cow­ni­cy szko­ły ubra­li się na kolor nie­bie­ski lub posia­da­li drob­ny akcent w tym kolo­rze.
 
Wycho­waw­cy klas prze­pro­wa­dzi­li inte­re­su­ją­ce zaję­cia z wyko­rzy­sta­niem mate­ria­łów dydak­tycz­nych zawar­tych na stro­nie UNICEF. Mło­dzież dzia­ła­ją­ca w SU przy­go­to­wa­ła gazet­kę tema­tycz­ną. Na prze­rwach odbył się hap­pe­ning, pod­czas któ­re­go ucznio­wie mie­li moż­li­wość wypi­sa­nia na tabli­cy „SWOICH PRAW” oraz otrzy­my­wa­li pla­ny lek­cji z wypi­sa­ny­mi pra­wa­mi dziec­ka. Ponad­to ucznio­wie mie­li moż­li­wość wyra­że­nia swo­jej opi­nii na temat prze­strze­ga­nia praw dziec­ka w swo­im naj­bliż­szym oto­cze­niu, w roz­mo­wach indy­wi­du­al­nych z nauczy­cie­la­mi czy spe­cja­li­sta­mi szkol­ny­mi.
Koor­dy­na­to­ra­mi akcji były p. Iwo­na Sobiesz­czuk i p. Lucy­na Sidoruk.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„197”]