Świa­to­wy Dzień Zdro­wia 2022

Świa­to­wy Dzień Zdro­wia 2022

kwie­cień 2022r.

“Życie to nie­ustan­na szko­ła lek­cji udzie­la­nych i przyj­mo­wa­nych…”
 Cz. Banach

Reali­za­cja Pro­gra­mu wycho­waw­czo-pro­fi­lak­tycz­ne­go zakła­da wszech­stron­ny roz­wój uczniów w róż­nych obsza­rach funk­cjo­no­wa­nia. Ucznio­wie ZST od lat uzna­ją zdro­wie jako war­tość, któ­ra pozwa­la pro­wa­dzić satys­fak­cjo­nu­ją­ce życie oraz reali­zo­wać swo­je aspi­ra­cje. Poni­żej prze­sta­wia­my naszych uczniów, któ­rzy roż­nych dzie­dzi­nach aktyw­no­ści szkol­nej i pozasz­kol­nej, pro­pa­gu­ją ideę zdro­we­go sty­lu życia. Przed­sta­wia­my ich syl­wet­ki, z nadzie­ją, że ich zaan­ga­żo­wa­nie będzie inspi­ra­cją i moty­wa­cją dla wszyst­kich mło­dych ludzi.

Prze­my­sław Pru­cal uczeń kla­sy 4gi pod opie­ką p. E. Koziej nauczy­ciel­ki geo­gra­fii zajął II miej­sce w woje­wódz­kim kon­kur­sie wie­dzy przy­rod­ni­czo-łowiec­kiej z oka­zji Świa­to­we­go Tygo­dnia Zwie­rząt pt. „Miesz­kań­cy lasów, pól i łąk”, orga­ni­zo­wa­nym przez Zespół Lubel­skich Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych Ośro­dek Zamiej­sco­wy w Cheł­mie. Po ukoń­cze­niu tech­ni­kum Prze­mek widzi swo­ją przy­szłość, w oto­cze­niu przy­ro­dy, choć nam jest zna­ny głów­nie jako spo­łecz­nik.

Kac­per Krzy­ża­now­ski uczeń kla­sy 2ip w kon­kur­sie „Grzy­by skar­by natu­ry – uwol­nij wyobraź­nię!” Woje­wódz­kiej Sta­cji Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­nej w Lubli­nie, otrzy­mał Wyróż­nie­nie Spe­cjal­ne Lubel­skiej Szko­ły Foto­gra­fii i pie­nięż­ną nagro­dę w kwo­cie 500 zł. Przy­zna­na nagro­da, daje mu moż­li­wość udzia­łu w spe­cja­li­stycz­nym kur­sie, a tym samym roz­wój zain­te­re­so­wań i arty­stycz­ne­go talen­tu. Dzię­ki dłu­go­let­niej i owoc­nej współ­pra­cy z p. A. Koło­tą pra­cow­ni­kiem Sek­cji Oświa­ty Zdro­wot­nej i Pro­mo­cji Zdro­wia PSSE w Cheł­mie mło­dzież naszej szko­ły sys­te­ma­tycz­nie roz­wi­ja swo­je umie­jęt­no­ści i wzbo­ga­ca wie­dzę na temat zdro­we­go sty­lu życia. P. A. Koło­ta prze­pro­wa­dza cyklicz­nie, inte­re­su­ją­ce zaję­cia z uży­ciem ALKO- i NAR­KO-googli doty­czą­ce nega­tyw­nych skut­ków spo­ży­wa­nia sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych. Ponad­to J. Zuzań­ska i M. Stoł­piak ucznio­wie kla­sy 1pg otrzy­ma­li nagro­dy rze­czo­we w kon­kur­sie ogło­szo­nym przez PSSE na pla­kat z oka­zji Świa­to­we­go Dnia AIDS. 7 kwiet­nia 2022r. z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Zdro­wia p. I. Sobiesz­czuk peda­gog ZST w ramach w/w współ­pra­cy, prze­pro­wa­dzi­ła zaję­cia na temat czyn­ni­ków warun­ku­ją­cych dobro­stan psy­cho-fizycz­ny, szcze­gól­nie po ponad dwu­let­nim okre­sie pan­de­mii COVID-19.

Seba­stian Czer­niej uczeń kla­sy 4ms dzia­ła cha­ry­ta­tyw­nie w Fun­da­cji Dr Clown, któ­ra wspo­ma­ga oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz ich rodzi­ny, będą­ce w kry­zy­sie w roż­nych typach pla­có­wek spe­cjal­nych, szpi­tal­nych oraz zakła­dach reha­bi­li­ta­cji.
Jeste­śmy bar­dzo dum­ni z naszych uczniów, któ­rzy podej­mu­jąc róż­no­rod­ne dzia­ła­nia, pod­kre­śla­ją istot­ne dla naszej spo­łecz­no­ści war­to­ści: zdro­wie, dobro dru­gie­go czło­wie­ka, odpo­wie­dzial­ność, sza­cu­nek, ambi­cja i współpraca.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„163”]