Szy­mon Szy­mo­no­wicz – Nagro­dzo­ny przez Pre­zy­dent Mia­sta Chełm

Szy­mon Szy­mo­no­wicz – Nagro­dzo­ny przez Pre­zy­dent Mia­sta Chełm

paź­dzier­nik 2018r.

Pod­czas uro­czy­stej sesji Rady Mia­sta pre­zy­dent Aga­ta Fisz i prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Zyg­munt Gar­dziń­ski wrę­czy­li nagro­dy finan­so­we i rze­czo­we za wyso­kie osią­gnię­cia spor­to­we w zawo­dach ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych, któ­re obję­te były współ­za­wod­nic­twem spor­to­wym w ubie­gło­rocz­nym sezo­nie. Wśród wyróż­nio­nych naj­wyż­szą nagro­dę otrzy­mał uczeń naszej szko­ły Szy­mon Szy­mo­no­wicz. Szy­mon w ubie­głym roku zdo­był tytuł mistrza Pol­ski w zapa­sach oraz zajął wyso­kie pią­te miej­sce w Mistrzo­stwach Euro­py Kade­tów (15 – 17 lat) roz­gry­wa­nych w Bośni i Her­ce­go­wi­nie. Jest on człon­kiem kadry naro­do­wej w zapa­sach i posia­da mistrzow­ską kla­sę spor­to­wą. Gra­tu­lu­je­my Szy­mo­no­wi osią­gnię­tych suk­ce­sów i życzy­my dalszych.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„74”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *