Walen­tyn­ki

Walen­tyn­ki

Samo­rząd Uczniowski 

orga­ni­zu­je

14 lute­go Walentynki. 

Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla zakochanych 

walen­tyn­ko­wą skrzynkę.

Kart­ki z miło­sny­mi wyzna­nia­mi będzie­ci mogli wrzu­cać w ponie­dzia­łek i wtorek. 

Walen­tyn­ko­wa akcja odbę­dzie się na głów­nym korytarzu.