WIELKI FINAŁ 2023 ZWOLNIENI Z TEORII

WIELKI FINAŁ 2023 ZWOLNIENI Z TEORII

maj 2023r.

21 kwiet­nia 2023r. ucznio­wie: Jul­ka Maj­dań­ska, Joan­na Sze­lest, Niko­la Przy­byl­ska, Alek­san­dra Sawosz, Rado­sław Świ­der­ski uczest­ni­czy­li w fina­le IX edy­cji Olim­pia­dy Zwol­nie­ni z Teo­rii. Pro­jekt zbiór­ka cha­ry­ta­tyw­na – „Świą­tecz­ny kier­masz dla Emil­ki” zajął ósme miej­sce w woje­wódz­twie lubel­skim i 189 w kra­ju. Uczest­nic­two w fina­le było spo­so­bem na nawią­za­nie rela­cji z rówie­śni­ka­mi oraz oka­zją do pozna­nia inspi­ru­ją­cych przy­kła­dów reali­za­cji pro­jek­tów zespo­ło­wych. War­to rów­nież pod­kre­ślić, że ucznio­wie zdo­by­li mię­dzy­na­ro­do­wy cer­ty­fi­kat z zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, któ­ry jest cenio­ny przez wie­le zagra­nicz­nych uczel­ni oraz pra­co­daw­ców w pro­ce­sje rekrutacji.